Highlights

Announcement 

Top Story

PTTEP Ocean Data Platform

พบกับ PTTEP Ocean Data Platform แหล่งข้อมูลทางทะเลไกลฝั่งของประเทศไทย ซึ่ง ปตท.สผ. พัฒนาขึ้นจากโครงการศึกษาวิจัย และการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ผ่านความร่วมมือจากพันธมิตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและต่อยอดการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

สำรวจรอยยิ้ม ผลิตความสุข เดอะซีรีย์

ติดตามชม “สำรวจรอยยิ้ม ผลิตความสุข เดอะซีรี่ย์” ที่นำเสนอเรื่องราวของพนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. กับ 5 ภารกิจในโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะความรู้และเทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. มี ไม่ได้ใช้เพื่อค้นหาพลังงานเท่านั้น แต่ยังพร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ พวกเรา

 Features