รางวัลแห่งความสำเร็จ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard 2021)

1 ธ.ค. 2565

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัล ASEAN Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs

รางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล