โครงการส่งเสริมเยาวชน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างการให้โอกาสทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของของเยาวชนในอนาคต บริษัทจึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และการมอบทุนการศึกษา

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562close | openบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ

  • นิสิต นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วิธีการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ คลิก
  2. ส่งเอกสารตามรายการตามแนบด้านล่างกลับมาที่อีเมล Internship@pttep.com
- ประวัติส่วนตัว (CV) ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ CV_Name_Surname_
- สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ Transcript_Name Surname_University 

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก

1 - 31 ตุลาคม 2561  :  ระยะเวลาสมัคร
พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561 : สอบข้อเขียน
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 : สอบสัมภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2562 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
3 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2562 : ระยะเวลาการฝึกงาน

หมายเหตุ

  • ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครผ่านทางอีเมล Internship@pttep.com ตามที่ได้ประกาศให้ทราบแล้วเท่านั้น
  • ปตท.สผ. จะรับพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่มีข้อมูลและเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วน และส่งมาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (pttep.com) และ PTTEP Career Facebook

ติดต่อเรา  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Internship@pttep.com

นื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562