Menu

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยลดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

การจำแนกและระบุระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้เราสามารถวางแผนงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการบริหารจัดการนั้นมีเป้าหมายสำคัญคือ การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อถือไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. การจะได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

Stakeholder Management Process


ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562

กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

ปตท.สผ. มีกิจกรรมสัมพันธ์ที่หลากหลายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การปรึกษาหารือสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การระชาสัมพันธ์แจ้งแผนงาน อาทิ การสละและปิดหลุมปิโตรเลียม รวมถึงการประชุมกับคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อรายงานผลของการติดตามตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบ การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นประจำ จนถึงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลต่าง  ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติปกติของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ กิจกรรมที่สำคัญอื่น  ได้แก่ การจัดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชน  การจัดตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน การจัดวิ่งการกุศล การจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ดังที่แสดงไว้ 

การเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศที่แหล่งสิริกิต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสำรวจแลผลิตปิโตรเลียม  ปตท.สผ. ยังได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมหลากหลายกลุ่ม เช่น สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ฯลฯ จากทั่วประเทศที่พื้นที่ปฏิบัติการแต่ละแห่ง  

โดยในปี 2562 ไม่มีการร้องเรียนใด  จากชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

จัดการปรึกษาหารือสาธารณะครั้งที่ 2 สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 


ปตท.สผ. โดยโครงการเมียนมา
จัดการปรึกษาหารือสาธารณะครั้งที่ 2 สำหรับการเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโปรแกรมการเจาะสำรวจของ เอ็มดี-7 ที่ทวาย เกาะสอง เมืองมะริด ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อห่วงกังวลของชุมชน 

จัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม


ปตท.สผ. โดยโครงการสินภูฮ่อมจัดประชุมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน เพื่อรายงานการผลิต แผนการทำงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการพัฒนาสังคมที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยการประชุมนี้เป็นหนึ่งในช่องทางที่หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลที่มี เพื่อที่บริษัทจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข

จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการปิดและสละหลุมปิโตรเลียม 


ปตท.สผ. โดยโครงการเอส
 1 จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปิดหลุมและสละหลุมปิโตรเลียม ณ ฐานผลิตหนองมะขาม-จี หนองมะชาม-เอ และลานกระบือ-ยู เพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อกังวลของชุมชน

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นชุมชนโดยโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง


ปตท.สผ. โดยโครงการผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง จากแหล่งบงกชเหนือ แหล่งบงกชใต้และแหล่งอาทิตย์จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกับชุมชนบ้านหน้าเมือง ชุมชนบ้านนอกป่า ชุมชนบ้านทะเลนอกในจังหวัดสงขลา และสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่  21 กันยายน  ตุลาคม เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ และโครงการพัฒนาสังคมของบริษัท นับเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทและชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อกังวลของชุมชน (ถ้ามี) โดยการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นประจำปีนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ อำเภอสิงหนคร 


ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุนร่วมมือกับโรงพยาบาลสิงหนคร จัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นเคลื่อนที่ ได้แก่ วัดความดัน เจาะเลือด (ตรวจกลุ่มเลือด ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต) ตรวจตาต้อกระจก เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจสุขภาพฟัน และพบแพทย์ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

ปตท.สผS1 Fun Run 2019 

ปตท.สผ. โครงการเอส จัดกิจกรรม “S1 Fun Run 2018” ณ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,700 คน และสามารถรวบรวมเงินสนับสนุนเข้ากองทุนลานกระบือรวมใจ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 200,905 บาท 

จัดอบรมวิชาชีพครั้งที่ 19 หลักสูตรการปูกระเบื้อง 


ปตท.สผ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพครั้งที่ 19 หลักสูตรการปูกระเบื้อง
 แก่ชุมชนตำบลมะพร้าว มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม  

ร่วมจัดตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน 

ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดโครงการตลาดนัดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Market) เปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-Based Integrated Rural Development Project หรือ School-BIRD) ในพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการเอส 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนผดุงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก นำผลิตภัณฑ์จากการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมจากโรงเรียนและชุมชนมาจัดจำหน่าย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน 


ปตท.สผ. โดยโครงการเอส 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยพนักงานร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทาสีขอบถนน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลให้สวยงาม
 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่โครงการ B6/27  


ปตท.สผ. โดยโครงการ
บี 6/27 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

มอบทุนการศึกษาโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุตรชาวประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงชาลและปัตตานี 

การฝึกซ้อมเหตูฉุกเฉินกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในอำเภอหนองแสง 

ปตท.สผ. โครงการสินภูฮ่อม ได้จัดฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน ระหว่างบริษัท หน่วยงานภาครัฐต่าง  ในอำเภอหนองแสง โรงพยาบาลหนองแสง สถานีตำรวจหนองแสงและชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อเป็นการทดสอบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันในภาวะวิกฤต 

ผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. เยี่ยมชมโครงการเอส 1


คณะผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. จำนวน 
4 กลุ่ม รวม 240 คนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของแหล่งน้ำมันสิริกิตติ์ โครงการเอสโดยได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลหนองตูม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ ปตท.สผ. ที่สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value) 

ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล 


ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ
 ปตท.สผ. จัดกิจกรรมพาพนักงานจิตอาสา 30 คน ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณหมู่เกาะแสมสาร ได้ขยะน้ำหนักรวม 87 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษอวน เครื่องมือประมง ขวดพลาติก เป็นต้น 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Sustainable Development Goals (SDGs) 


ปตท.
สผโดยโครงการอินโดนีเซียร่วมกับมหาวิทยาลัย Trisakti จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Sustainable Development Goals (SDGs) – Partnership for a Sustainable Future จำนวน 9 ครั้งในหลายภูมิภาคของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตาม SDGs Roadmap บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าสัมมนาจำนวน 15 ล้านรูเปียห์ อินโดนีเซีย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ Dompet Dhuafa ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อนำไปจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขต่อไป 

การบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

แนวทางการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.สผ. 


หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการนำ ปตท.สผ. มุ่งสู่บริษัทที่มั่นคงและยั่งยืนคือ การสร้างและดำรงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสามารถในการบริหารจัดการผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Issue and Stakeholder Management System (ISMS) เพื่อช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสังคมให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ โดย ISMS เป็นระบบเชิงรุกที่แนะนำวิธีวิเคราะห์ วางแผน วัดผล และติดตามผลกระทบทางสังคม มุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคม ISMS จะแสดงให้เห็นถึงการบรรเทาความเสี่ยงทางสังคมโดยการควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท การริเริ่มหรือปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาสังคมตามควร และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

กรอบการดำเนินงานของ ISMS ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

  • การกำหนดเนื้อหา: การตั้งวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ระบุรายละเอียดโครงการ รวมถึงบริบททั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  • การวิเคราะห์: ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการและทำการประเมินความสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
  • การปฏิบัติ: ดำเนินแผนการการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
  • การประเมินผลโครงการและสื่อสาร: ทำการประเมินผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

ปตท.สผ. สนับสนุนให้ทุกพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดำเนินการนำระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISMS) ไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมตั้งแต่เริ่มโครงการสำรวจและผลิต ตลอดจนถึงการสละหลุม และได้นำ ISMS ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมทุกโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ปี 2558 โดยระบบดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเรื่องการจัดการทางด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปตท.สผ. กำหนดให้ทุกโครงการทบทวนและทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านสังคมผ่านระบบ ISMS ในทุกปีอีกด้วย นอกจากนี้พนักงานชุมชนสัมพันธ์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ทุกเดือนให้กับสำนักงานใหญ่

ตัวอย่างที่ดีของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดย ISMS คือการที่ ปตท.สผ. สามารถระบุกลุ่มประมงที่เป็นผู้นำทางความคิดในพื้นที่ และประเด็นความกังวลที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  ส่งผลให้ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่มประมงจัดทำ ”โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” โครงการเพื่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรรเทาผลกระทบ  ปัจจุบันกลุ่มประมงนี้เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ในการดำเนินการ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู และได้มีการต่อยอดขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบอาชีพประมงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินการของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา                                                                            

เพื่อประเมินความสำเร็จในการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ. ทำการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อประเมินระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำผลการสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันให้ถึงระดับ “สนับสนุน” โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้เริ่มทำการสำรวจฯ ในพื้นที่ 3 โครงการหลักในประเทศ ได้แก่ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลก และโครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยได้ทำการสำรวจฯ เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น โครงการซอติก้า สหภาพสาธารณรัฐเมียนมา และโครงการฟรีคลินิก ประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2561

นอกจากนั้น ISMS ยังมุ่งที่จะนำการพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมด้วย ISMS จะนำไปสู่การพัฒนาแผนการลดผลกระทบและโครงการพัฒนาสังคม อย่างเหมาะสม ทำให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทได้อย่างสูงสุด 

การรับเรื่องร้องเรียนclose | open

การรับเรื่องร้องเรียน

ปตท.สผ. ได้จัดหากลไกการรับเรื่องร้องเรียนอย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในพื้นที่ปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนตรงมาที่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ ส่งตรงมายังผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง โดยกลไกการร้องเรียนมี 2 วิธีคือ

1. ระบบการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management System) เป็นระบบสำหรับรายงานเหตุการณ์และเรื่องร้องเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะรับและบันทึกคำร้องเรียนจากชุมชนเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางส่วนกลางจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้

2. เว็บไซท์ของบริษัท ได้จัดช่องทางส่งคำร้องเรียนผ่าน "Contact Us" และเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่เบอร์ +66 (0) 2537-4000 โดยช่องทางนี้เป็นการรวบรวมคำร้องเรียนต่างๆ ไว้ที่ศูนย์เดียวกัน เพื่อให้แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาติดตามและแก้ไข โดยสามารถเข้าถึงได้จากการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนขึ้น เพื่อสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทแจ้งข้อร้องเรียน และเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบการบันทึกข้อร้องเรียนจะใช้เพื่อติดตามข้อร้องเรียนจนกระทั่งปิดเรื่อง ในขณะที่ระบบการจัดการเหตุการณ์ (IMS) จะใช้เพื่อติดตามการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก Grievance Handling Guideline

การย้ายถิ่น

ในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท.สผ. ไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องเข้าใช้หรือผ่านเพื่อเข้าพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลได้ ในหลายๆ ครั้งการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนั้น อาจทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน อาทิ การย้ายถิ่นที่พักอาศัย หรือแหล่งประกอบสัมมาอาชีพ รวมไปถึงการสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง หรือการเข้าถึงทรัพย์ นำมาซึ่งการสูญเสียแหล่งรายได้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการนั้นบริษัทมุ่งหวังที่จะได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจจากเจ้าของพื้นที่หรือผู้ใช้พื้นที่ร่วมมากกว่าการบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้พัฒนาคู่มือการลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน (PTTEP Involuntary Resettlement Guideline) โดยใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการนั้น โดยภาพรวมของ Involuntary Resettlement Process ของ ปตท.สผ. ดังแสดงในรูปภาพด้านล่างนี้


จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ไม่เคยทำการย้ายถิ่นฐานของชุมชนใดๆ เพื่อการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทได้จัดให้มีระบบรองรับเพื่อหารบริหารจัดการและประเมินความมีประมิทธิภาพของการดำเนินการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก Involuntary Resettlement Guideline และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562