Menu

ผลกระทบทางสังคม

แนวทางการจัดการผลกระทบทางด้านสังคม

ปัจจุบันนี้ "การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" (Stakeholder management) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและได้รับการสนใจซึ่งมีผลต่อทุกภาคส่วนของบริษัทฯและผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมถึงทุกๆ กิจกรรมของทุกช่วงธุรกิจในบริษัทด้วย

หนึ่งในหลักการของ ปตท.สผ. คือ การหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่อาจจะมีต่อชุมชนจากการดำเนินงาน เมื่อใดที่ผลกระทบดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปตท.สผ. จะทำการพิจารณาลดหรือบริหารจัดการผลกระทบผ่านระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และจะทำการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่า การสำรวจและผลิตหรือกิจกรรมใดๆ ของบริษัทนั้นจะก่อให้เกิดการย้ายชุมชนหรือล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชนหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาชุมชมก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ตามกฎข้อบัง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของผลกระทบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในกรณีที่หลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้ อาทิ การย้ายถิ่นฐานหรือที่ทำกินของชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมไว้อย่างสูงสุด อนึ่งตามกฎข้อบังในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะเพียงเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบเป็นครั้งเป็นคราว ในขณะที่ ปตท.สผ. มีเจตนารณมที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลา เพื่อรับทราบและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง
แก้ไขปัญหาร้องเรียน

จ่ายค่าชดเชย

แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

ประชุมแจ้งข่าวสารอย่างเป็นทางการกับส่วนราชการ

พบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชน

มอบเสื้อกีฬา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน