Menu

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

กิจกรรมสาธารณกุศล

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวคิด หลักคือ การสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การบริจาคจนถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมระยะยาว 

กิจกรรมการบริจาคและโครงการต่างๆ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพจำนวน  900 ถุงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร และจำนวน 600 ถุงเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงินจำนวน 600,000 บาท และได้ร่วมบริจาคกับกลุ่ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3,500,000 บาท อีกทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณะซ่อมแซม โรงเรียน และสถานที่สาธารณะเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท นอกจากนี้ได้สนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรเพิ่มเติมอีกเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

ปตท.สผ. มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,800 ผืนให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้แก่ กองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 และสภาพลเมือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนในช่วงฤดูหนาว

 

การทุนการศึกษาสมาคมประมงแห่งประเทศไทย


สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ปตท.สผ. ในการประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสมาคมประมงท้องถิ่นด้วยดีมาโดยตลอด ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษานี้มอบให้แก่บุตรหลานชาวประมงที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนต่อปี โดยเริ่มดำเนินการในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทุนการศึกษามีมูลค่าทุนละ 200,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่มีข้อผูกพันการใช้คืนทุน