Menu

ภาพรวมและความคาดหวัง


           

ภาพรวมและความคาดหวังในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง 

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่าง  เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์ และ แนวทางการให้เพื่อสังคม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของทุกพื้นที่ปฏิบัติการ  

  1. ความต้องการพื้นฐาน 
  2. การศึกษา 
  3. สิ่งแวดล้อม 
  4. วัฒนธรรม 

โดยที่ทุกโครงการและกิจกรรมนั้น  ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก 17 ประการ โดยเฉพาะในเป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายที่ 7 และเป้าหมายที่ 14