Menu

การบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open


ปัจจัยสำคัญในการนำ ปตท.สผ. มุ่งสู่บริษัทที่มั่นคงและยั่งยืนคือการดำรงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสามารถในการจำกัดผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้พัฒนาระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ "Issue and Stakeholder Management System (ISMS)" เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นความเสี่ยงด้านสังคมให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทในการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ISMS เป็นระบบเชิงรุกที่แนะนำวิธีวิเคราะห์ วางแผน วัดผลและติดตาม ผลกระทบทางสังคม โดยเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคม โดยการสร้างมาตรการการลดความเสี่ยง เช่น การควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

กรอบการดำเนินงานของ ISMS ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน

  • กำหนดเนื้อหา: การตั้งวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ระบุรายละเอียดโครงการรวมถึงบริบททั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  • การวิเคราะห์: ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการและทำการประเมินความสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
  • การดำเนินงาน: ดำเนินแผนการการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
  • การประเมินผลโครงการและสื่อสาร: ทำการประเมินผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

ปตท.สผ. สนับสนุนให้ทุกพื้นที่ดำเนินการนำระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมตั้งแต่เริ่มโครงการสำรวจและผลิตตลอดจนถึงการสละหลุม ปตท.สผ. นำ ISMS ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมทุกโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินเองทั้งหมดตั้งแต่ปี 2558 โดยระบบดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเรื่องการจัดการทางด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปตท.สผ. กำหนดให้ทุกๆโครงการทบทวนและทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านสังคมผ่านระบบ ISMS ในทุกๆ ปี

ตัวอย่างผลการดำเนินงานวิเคาะห์ความเสี่ยงผ่าน ISMS ทำให้ ปตท.สผ. สามารถระบุกลุ่มประมงผู้ที่เป็นที่นับถือของต่อกลุ่มประมงอื่นๆ ในพื้นที่ และได้เข้าไปร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อสังคม “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” เพื่อสร้างคุณค่าต่ออาชีพประมงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินงานของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา

ISMS แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ปตท.สผ. ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ของ ISMS มีดังนี้

  • เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและการจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ
  • เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในบริษัทในการดำเนินโครงการ
  • เพื่อให้การดำเนินการเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (Social License to Operate)

เพื่อประเมินความสำเร็จในการบิรหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ปตท.สผ. ได้ทำการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรในพื้นที่ปฏิบัติการในทุกๆ 3 ปี เพื่อประเมินระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำผลการสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาให้รักษาหรือเพิ่มระดับความผูกพันให้ดีขึ้น โดยในปี 2559  ปตท.สผ. ได้เริ่มทำการวิเคราะห์จาก 3 โครงการหลักในประเทศ ได้แก่ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลก และโครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม

นอกจากนี้ ISMS ยังมุ่งที่จะนำการพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในกระบวนการทำธุรกิจ ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสังคมและการพัฒนาแผนการเพื่อลดผลกระทบนั้นๆ อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการจัดการกับผลกระทบและริเริ่มแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อทำให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทได้อย่างสูงสุด 

โดยสรุปแล้ว ISMS ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ โดยช่วยให้เราค้นพบความเสี่ยงด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเลือกปฏิบัติ เพื่อจะได้วางแผนวิธีแก้ไข อาทิ การให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามพื้นฐานของระบบ ISMS มีที่มาจากการกระตุ้นการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนตระหนักรู้ถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ล่วงละเมิด และปฏิบัติตามจริยธรรมที่ควรกระทำ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.สผclose | open

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.สผ.

เพื่อการบริหารจัดการกำกับกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ได้แบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มๆ ตามบทบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

"ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย รวมถึงหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากล มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและจริยธรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการประพฤติผิดอื่น ๆ โดยสุจริตใจ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจได้รับความคุ้มครองด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและตอบสนองความต้องการอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนี้

ลูกค้า (Customers):

ได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการ มีคุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านคุณสมบัติ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

พนักงาน (Employees):

พนักงานจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการ ปฏิบัติงานสูงสุด โดยจัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานและปลอดภัย เปิดรับฟังความคิดเห็น มีความไว้วางใจ ยุติธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และกลุ่ม ปตท.สผ. ส่งเสริมคนดีและคนเก่งและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

รัฐบาล (Government):

ปตท.สผ. มีนโยบายในการยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อถือต่อหน่วย งานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดีและเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ผู้ร่วมทุน (Partners):

มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ภายใต้สัญญาร่วมทุน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Society, CommunityandEnvironment):

ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ค้า/ผู้ขาย (Suppliers/Contractors):

มีการปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขายอย่างเสมอภาคและเป็น ธรรมตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน มีวิธีการคัดเลือกที่มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

เจ้าหนี้ (Lenders):

มีการปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ ตามสัญญาและกฎหมาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ชำระหนี้ตรงตามพันธสัญญารักษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะทางการ เงินตามที่ระบุหรือประกาศไว้ รวมถึงดูแลให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีวิธีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่เจ้าหนี้

คู่แข่ง (Competitors):

มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่ดูหมิ่น และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าในทุกพื้นที่ที่ ดำเนินธุรกิจ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (Local Culture and Tradition):

ให้ความเคารพนับถืออย่างเหมาะสมโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการในนามบริษัทจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่เคารพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน (Human Rights):

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและหลักการอื่น ๆ รวม 4 ด้านคือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

ที่มา: การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

การรับเรื่องร้องเรียนclose | open

ปตท.สผ. ได้จัดหากลไกการรับเรื่องร้องเรียนอย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในพื้นที่ปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนตรงมาที่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ ส่งตรงมายังผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง กลไกการร้องเรียนมี 2 วิธีคือ

  1. รายงานเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเหตุการณ์ของ SSHE ซึ่งเจ้าหน้าที่ SSHE และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการอบรมให้รับและบันทึกคำร้องเรียนจากชุมชนลงแบบฟอร์มรับคำร้องเรียนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางส่วนกลางจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้
  2. เว็บไซท์ของบริษัท ได้จัดช่องทางส่งคำร้องเรียนผ่าน "Contact Us" และเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่เบอร์ +66 (0) 2537-4000 ช่องทางนี้เป็นการรวบรวมคำร้องเรียนต่างๆไว้ที่ศูนย์เดียวกันเพื่อแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาติดตามและแก้ไขข้อเรียกร้องได้ เราเชื่อว่าข้อเรียกร้องต่างๆเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการทำธุรกิจ และการเป็นพลเมืองดีในด้านธุรกิจ
การย้ายถิ่นฐานclose | open
ในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท.สผ. ไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องเข้าใช้หรือผ่านเพื่อเข้าพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลได้ ในหลายๆ ครั้งการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนั้น อาจทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน อาทิ การย้ายถิ่นที่พักอาศัย หรือแหล่งประกอบสัมมาอาชีพ รวมไปถึง การสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง หรือการเข้าถึงทรัพย์ นำมาซึ่งการสูญเสียแหล่งรายได้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นบริษัทมุ่งหวังที่จะได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจจากเจ้าของพื้นที่หรือผู้ใช้พื้นที่ร่วมมากกว่าการบังคับใช้ตามกฏหมาย ดังนั้น ปทต.สผ. จึงได้พัฒนาคู่มือการลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน (PTTEP Involuntary Resettlement Guideline) โดยใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ

กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชุมชนริมชายฝั่งทะเลครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดชุมพร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ.และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรนวดแผนไทย หลักสูตรการทำขนมไทย หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือหางยาว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือน รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท หน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

<


ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน และสมาชิกในชุมชนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ภายใต้โครงการ “รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” ที่หาดทรายรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื่องในวันทำความสะอาดชายฝั่งสากลโครงการรักเพื่อนบ้าน ปตท.สผ. โครงการ เอส 1

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. พร้อมด้วย ผู้รับเหมา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน ณ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดยทำกิจกรรมปรับปรุงรั้วโรงเรียน ทาสีกำแพงที่ชำรุดผุพัง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการมินิฟาร์ม (ริเริ่มและสนับสนุนโครงการโดย ปตท.สผ.) และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ได้จากการนำเอาผลผลิตของโครงการมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน นักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมclose | open

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ในคู่มือ....คลิก