Menu

การบริหารจัดการประเด็น

ในการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการหรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันสำหรับการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือเพิ่มเติมขึ้นมา 2 ฉบับ ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการย้ายถิ่นฐาน เพื่อเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่แล้ว

การรับเรื่องร้องเรียนclose | open

ปตท.สผ. ได้จัดหากลไกการรับเรื่องร้องเรียนอย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในพื้นที่ปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนตรงมาที่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือ ส่งตรงมายังผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง โดยกลไกการร้องเรียนมี 2 วิธีคือ

1. ระบบการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management System) เป็นระบบสำหรับรายงานเหตุการณ์และเรื่องร้องเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะรับและบันทึกคำร้องเรียนจากชุมชนเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางส่วนกลางจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้

2. เว็บไซท์ของบริษัท ได้จัดช่องทางส่งคำร้องเรียนผ่าน "Contact Us" และเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่เบอร์ +66 (0) 2537-4000 โดยช่องทางนี้เป็นการรวบรวมคำร้องเรียนต่างๆ ไว้ที่ศูนย์เดียวกัน เพื่อให้แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาติดตามและแก้ไข

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

การย้ายถิ่นฐานclose | open
ในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท.สผ. ไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องเข้าใช้หรือผ่านเพื่อเข้าพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลได้ ในหลายๆ ครั้งการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนั้น อาจทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน อาทิ การย้ายถิ่นที่พักอาศัย หรือแหล่งประกอบสัมมาอาชีพ รวมไปถึง การสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง หรือการเข้าถึงทรัพย์ นำมาซึ่งการสูญเสียแหล่งรายได้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นบริษัทมุ่งหวังที่จะได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจจากเจ้าของพื้นที่หรือผู้ใช้พื้นที่ร่วมมากกว่าการบังคับใช้ตามกฏหมาย ดังนั้น ปทต.สผ. จึงได้พัฒนาคู่มือการลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน (PTTEP Involuntary Resettlement Guideline) โดยใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ