Menu

การสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาสังคมในเชิงกลยุทธ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. โครงการเพื่อสังคม

2. การสร้างคุณค่าร่วม

3. วิสาหกิจชุมชน

แนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลของ ปตท.สผ. จะเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือข้อกำหนดของบริษัท ปตท.สผ. มีนโยบายเน้นการดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาสังคมมากกว่าการบริจาค ซึ่งในปี 2562 ปตท.สผ. ได้ใช้งบประมาณกว่า 368.367 ล้านบาท ในการพัฒนาสังคม ในขณะที่การสนับสนุนในรูปแบบของสิ่งของหรือการบริการมีมูลค่าเท่ากับ 39.09 ล้านบาท ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ใช้เวลา 11,196 ชั่วโมง อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 6.55 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่ากับ 101.83 ล้านบาท

ในการดำเนินงานบริษัทกำหนดกลยุทธ์เป็น 2 ระดับ โดยในระดับมหภาคมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล และในระดับจุลภาคมุ่งส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังนี้

1.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. สร้างความสมบูรณ์คืนสู่ท้องทะเลไทยผ่านโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำและการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงแผนจัดตั้งโรงพยาบาลเต่าทะเลหนึ่งแห่งในจังหวัดสงขลา อีกทั้งจะสนับสนุน การปลูกและบำรุงป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วย

2. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ปตท.สผ. ดูแลสุขภาพและอนามัยของชุมชนด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้คนทุกช่วงอายุมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทจึงจัดทำโครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือในประเทศไทย และโครงการแพทย์เคลื่อนที่กับ ปตท.สผ. ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสาธารณชนทั่วไป

3.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ปตท.สผ. ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนและประหยัด โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก อาทิ โครงการขยะสู่พลังงาน ซึ่งนำของเสียในครัวเรือนมาผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการของเสียที่ดี ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และชุมชนยังได้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้มาใช้อีกด้วย โดยจนถึงปี 2562 ได้มีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพไปแล้ว 241 ชุดให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี และได้สร้างศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพบ้านทับไฮเพื่อส่งต่อองค์ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป จากผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวบริษัทได้ขยายโครงการนี้ไปยังชุมชนในพื้นที่โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วย

4.การศึกษาที่เท่าเทียม
ปตท.สผ. สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีศักยภาพในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา จึงได้สนับสนุนโครงการ Beastudi Etos Indonesia Scholarship ซึ่งเป็นการลงทุนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (SIOLA Integrated Holistic Early Childhood Development Center Project) ที่สร้างเสริมการพัฒนาตามอายุของเด็ก ดูแลด้านโภชนาการ สุขภาพ การคุ้มครองเด็ก การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว โดยในประเทศไทยนั้น ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลclose | open

กิจกรรมสาธารณกุศล

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวคิดหลักคือ การสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การบริจาคจนถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมระยะยาว

การบริจาคและการช่วยเหลือสังคม

ในปี 2561 การช่วยเหลือสังคมของ ปตท.สผ. ครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ประสบภัยเขื่อนปากเซแตก สปป. ลาว รวมถึงผู้ประสบภัยพายุปาบึกในประเทศไทย จนถึงการบริจาคเพื่อความต้องการพื้นฐาน เช่น สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์แก่สาธารณชนทั่วไป โดยได้บริจาคบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสงขลา ในด้านของคุณภาพชีวิต บริษัทสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมเงินสำหรับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของกำลังกองทัพบกที่พิการ หรือการบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานและบริษัทคู่ค้าที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก: ภาพรวมและความคาดหวัง

พลังความร่วมใจสู้วิกฤตไปด้วยกัน


ปตท.สผ. จัดสรรงบประมาณกว่า 37 ล้านบาททั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อร่วมต่อสู้วิกฤติการณ์ครั้งนี้ อีกทั้งได้ร่วมกับบริษัทในเครือนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้ผลิตและมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ จำนวน 100 เตียง และกล่องทำหัตถการความดันลบอีกจำนวน 90 กล่อง ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อนำส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ด้วย โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ผู้เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้ที่ คลิก

มอบตู้คอนเทนเนอร์ให้หน่วยงานสาธารณกุศลท้องถิ่นในออสเตรเลีย

พีทีทีอีพี เอ เอ มอบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ ขนาด 20 ฟุตที่ใช้แล้วให้แก่องค์กรชื่อ Down Syndrome Association of the Northern Territory (DSANT) เพื่อใช้เป็นที่เก็บของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรให้มีความปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ The Cash for Containers (C4C) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดย Down Syndrome Association NT ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่มีอาการดาวน์ซินโดรม และผู้ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ

สนับสนุนโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล


ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,014,000 บาท ให้แก่กรมพลาธิการทหารบกเพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล โดยได้รับเกียรติจากพลโทพิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้รับมอบ และพลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานที่กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก จังหวัดนนทบุรี

สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล สมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ


ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล Pink Park Eternal Love Concert โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนโครงการ "บ้านพิงพัก" ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

สมทบทุนช่วยเหลือโครงการของกองทัพบก


ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2562 โดย ปตท.สผ. มอบเงินเป็นจำนวน 2,360,820 บาท และพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส มอบเงินเป็นจำนวน 1,911,140 บาท ณ กองบัญชาการกองทัพบก

จัดกิจกรรมทำความดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี


ปตท.สผ. โดยชมรมพนักงานอาวุโสจัดกิจกรรมทำความดีเนื่องในโอกาส ปตท.สผ. ครบรอบ 34 ปี โดยมอบสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยที่พนักงานร่วมบริจาค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงวัยกว่า 240 คน ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยบ้านบางแค ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ อีกเรื่องหนึ่งที่ทางชมรมฯ ได้แบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมไทย

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการเอส 1


ปตท.สผ. โดยโครงการเอส 1  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 702 ทุน และทุนการศึกษาเพชรเอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน แก่นักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ครอบคลุมจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 11.7 ล้านบาท

มอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร


ปตท.สผ. โดยโครงการเอส 1 มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 3,200 ชุดสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคเหนือ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการทหารเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ปตท.สผ. โดยผู้บริหารและพนักงานโครงการเอส 1 ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 3,500 ชุด สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1

สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่


ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิคการกุศล “210th Year Felix Mendelssohn by The Virtuosi of Thailand” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไตให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่

วางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ


ปตท.สผ. โดยโครงการเอส 1 ร่วมกับโรงพยาบาลลานกระบือ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 3 รอบ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โดย ปตท.สผ. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง และการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน


ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการ PPC 30 ปี 30 ทุน จำนวน 2 ทุน เป็นเงินจำนวน 1.2 ล้านบาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพัฒน์ สีมานนท์ ประธานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นผู้รับมอบ  

จัดกิจกรรมให้บริการในโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ

ปตท.สผ. โดยโครงการซอติก้า จัดกิจกรรมให้บริการในโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิแก่นักเรียนกว่า 6,000 คนจากโรงเรียน 35 แห่ง ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณกานบอค เมืองเยบยู เขตตะนาวศรี โดยมีการเก็บตัวอย่าง การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษา รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมสุขภาพให้คนในท้องถิ่น

มอบทุนการศึกษาโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศไทย ครั้งที่ 1


ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุตรชาวประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


ปตท.สผ. และบริษัทร่วมทุนของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ร่วมกับกองกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี

มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม แก่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทุน และมอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ แก่นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 ทุน

กิจกรรมการบริจาคโลหิต ปตท.สผ. ครั้งที่ 19


ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปตท.สผ. ครั้งที่ 19 โดยมีพนักงานกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวน 56,700 ซีซี เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นอกจากนี้ยังได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาล  โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตของ ปตท.สผ. มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพนักงาน ปตท.สผ. จำนวน 2,155 คนร่วมบริจาคโลหิตสะสมรวม 927,650 ซีซี ระหว่างปี 2558-2562