Menu

การเป็นพลเมืองดีของสังคม

การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและกลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ปตท.สผ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของบริษัทฯ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

ด้วย ปตท.สผ. ให้ความสำคัญในเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อวัดระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในประเทศที่มีต่อ ปตท.สผ. และผลจากการสำรวจได้นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดแผนในการยกระดับความผูกพัน

ปตท.สผ. ได้จำแนกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ระดับคือ 1. ระดับการรับรู้  2. ระดับความเข้าใจ  3. ระดับการมีส่วนร่วม 4.  ระดับการสนับสนุน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับ 4 ในปี 2563 เพื่อช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนในการยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ. จึงดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

 ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้เริ่มวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บางกะเจ้า) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 เป็นต้น