Menu

การเป็นพลเมืองดีของสังคม

การเป็นพลเมืองดีของสังคมและกลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ปตท.สผ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัท สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ 

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและองค์กรด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ถูกต้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริษัท จึงกำหนดให้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ และผลที่ได้จากการสำรวจฯ ได้นำมาจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยได้จำแนกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ระดับคือ 1. ระดับการรับรู้ 2. ระดับความเข้าใจ 3. ระดับการมีส่วนร่วม 4. ระดับการสนับสนุน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับ 4 เพื่อช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนในการยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ. จึงดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 

ปตท.สผ. มีกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมด้วยการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation) โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นโครงการเพื่อสังคมด้านความต้องการพื้นฐานอีกทั้งยกระดับโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) และยังคงดำเนินการโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาสังคมของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. ได้เริ่มวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของโครงการต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันได้วิเคราะห์ไปแล้วจำนวน 17 โครงการ โดยมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการจะแสดงไว้ท้ายข้อมูลโครงการนั้น ๆ  


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงได้จาก การสร้างคุณค่าแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย