Menu

การเป็นพลเมืองดีของสังคม

การเป็นพลเมืองดีของสังคมและกลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ปตท.สผ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัท สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและองค์กรด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ถูกต้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริษัท จึงกำหนดให้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ และผลที่ได้จากการสำรวจฯ ได้นำมาจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ได้จำแนกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ระดับคือ 1. ระดับการรับรู้ 2. ระดับความเข้าใจ 3. ระดับการมีส่วนร่วม 4. ระดับการสนับสนุน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับ 4 ในปี 2563 เพื่อช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนในการยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ. จึงดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ  

โดยที่ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนโครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่มีอยู่ให้เป็นการสร้างคุณค่าคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) เพื่อการพัฒนาสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบของธุรกิจ หรือพัฒนาโครงการอื่นๆ ให้เป็นในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ปตท.สผ. ได้เริ่มวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ในปี 2559 เช่น โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บางกะเจ้า) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. และโครงการ เพชร เอส 1 โดยในปี 2560 บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพิ่มเติมอีก 3 โครงการได้แก่ โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โครงการหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด และโครงการ PTTEP Teenergy โดยมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนดังกล่าวได้แสดงไว้ท้ายข้อมูลโครงการนั้นๆ