Menu

นโยบายและคู่มือปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น "Energy Partner of Choice through competitive performance and innovation for long-term value creation" ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจอย่างอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้

การควบคุมดูแลที่ดี
มีการกำกับการดูแลกิจการที่ดี การบริหารการจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึก

มีการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เรื่องก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย

การสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการไปสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการลงทุน ปริมาณการผลิต และปริมาณสำรองที่พิสูจน์ได้

การนำความมั่นคั่งและมั่นคงสู่สังคม
มุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางสังคมในประเทศที่บริษัทมีกิจกรรมการดำเนินงาน ผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ
สร้างโอกาสด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

องค์กรสมรรถนะสูง

มุ่งมั่นในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ

พนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า และบริษัทร่วมทุนที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของ ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างเคร่งครัด และ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่ ปตท.สผ. เข้าไปร่วมทุนนำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้วย

คู่มือปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อสื่อสารความคาดหวังและเป้าหมายด้านความยั่งยืน เอกสารนี้ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท.สผ. หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้ค้าและบริษัทร่วมทุน เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนที่ตรงกัน และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประเด็นด้านความยั่งยืนในการปฏิบัติการและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ