Menu

การกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร

การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

โครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแรงและตรวจสอบได้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ ปตท.สผ. ขับเคลื่อนองค์กรผ่านเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) เป็นผู้กำกับดูแลสูงสุดในการให้คำแนะนำและอนุมัติกลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee) ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้น ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนนั้น มีคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการทบทวนและอนุมัตินโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งทบทวนและกำหนดทิศทาง เป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทและขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวางแผน และการจัดการกลยุทธ์ขององค์กร

และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนถูกสอดผสานไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และบริหารองค์ความรู้ (Sustainable Development and Knowledge Management Department) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อสายงานกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Division) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสายงานและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารกับพนักงานจากทุกหน่วยงานขององค์กร ผู้ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการนำแผนงานไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังมีหน้าที่สนับสนุนและติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยกรอบการกำกับดูแลนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. จึงตั้งอยู่บนรากฐานของการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันยังสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน