Menu

กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. มีแนวคิดที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2528 โดยเริ่มมุ่งสู่การเป็น "องค์กรสีเขียว" ที่เน้นการดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาบริษัทฯ ได้เริ่มนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ จนในปี 2554 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการของ UNGC ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ถูกยกระดับให้เป็นสมาชิกระดับ Advanced Level สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ UNGC


นอกจากนั้น ปตท.สผ. ได้นำเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากลต่าง ๆ เช่น กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) มาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร โดย ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปี 2563 และยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน ในปี 2559 และ 2562 อีกด้วย

ในปี 2562 ปตท.สผ. จัดทำกรอบแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายระยะยาว (ปี 2573) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กร ผ่านการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง และส่งมอบคุณค่า สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด (From We to World)

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้อนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว รวมทั้ง SD Statement เพื่อใช้สื่อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ตรงกันในแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวม โดยมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเป็นรายไตรมาส และได้เปลี่ยนชื่อจาก "คณะกรรมการบรรษัทภิบาล" เป็น "คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเกิดจากการสร้างสมดุลที่เหมาะสม หรือ "Right Balance" ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนา "กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กร โดยมีการดำเนินงานที่ดี บนรากฐานที่แข็งแกร่งและมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด หรือ Form We to World รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น "Energy Partner of Choice" ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ประกอบด้วย การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ "คนเก่ง" (High Performance Organization - HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ "คนดี" (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ "มีความรับผิดชอบ" (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 7 8 12 13 14 และ 16  1. การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ "คนเก่ง" (High Performance Organization - HPO)
    มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นเลิศในทุกองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ "คนดี" (Governance, Risk Management and Compliance - GRC)
    มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ "มีความรับผิดชอบ" (Stakeholder Value Creation - SVC)
    มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ปตท.สผ. ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ คือ การดำเนินการและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Execute & Expand towards Energy Transition) โดยพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขึ้นโดยใช้กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตตามทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. และเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร (ปี 2573) ประกอบด้วย
นอกเหนือจากกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กรแล้ว ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น Energy Partner of Choice ได้ในที่สุด