Menu

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา กรอบแนวคิด และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิยามของคำว่า "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" นั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่นิยามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาจากรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Our Common Future (2530) หรือ Brundtland Report) ซึ่งได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้

"การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนในรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง"

ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. จึงตั้งอยู่บนรากฐานของการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

กรอบความคิดในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตของธุรกิจ ความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้เน้นการสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แข็งแกร่งจากการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ High Performance Organization (HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ตามแนวคิด “นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์ สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ดังแสดงในภาพ ส่วนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้เป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืนของโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์องค์กร

Sustainability Model