Menu

กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา และกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จากปรัชญาและแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ปตท.สผ. จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผลตอบแทนที่แข่งขันได้ โดยให้เกิดผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ผ่านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย ปตท.สผ. ได้พัฒนา “กรอบแนวคิดด้านการพัฒนายั่งยืน” ขึ้นเพื่อเป็นวิถีการทำงานร่วมกันในองค์กร และเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมุ่งสู่การเป็น “Energy Partner of Choice” ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มุ่งเน้นในการสร้างความสมดุลระหว่าง การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ “คนเก่ง” (High Performance Organization - HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ “คนดี” (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ “มีความรับผิดชอบ” (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า เมื่อบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ แล้ว บริษัทจะสามารถส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด (From We to World)

 

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขึ้นโดยใช้กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ประเด็นความท้าทายในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร (ปี 2573) ประกอบด้วย

นอกเหนือจากกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กรแล้ว ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความจำเป็นของการดำเนินงานในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ (Operating Areas) พร้อมมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อประเด็นความต้องการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร อีกทั้งยังมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่สังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) การร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศผ่านการสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี (KVIS and VISTEC) เป็นต้นเสีย