Menu

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายพงศธร ทวีสิน
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ตลอดระยะเวลา 35 ปีในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ (1) การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) (2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และ (3) การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) โดย ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าเมื่อบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมไปกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทจะสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ และส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด (from We to World)


ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ SD Statement โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้พวกเราทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเข้าใจที่ตรงกันในกรอบการดำเนินงานและแนวทางด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นเสมือนหนึ่งพันธสัญญาร่วมกันในการขับเคลื่อน ปตท.สผ. ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายต่าง ๆ และก้าวสู่การเป็น “Energy Partner of Choice” ได้ในที่สุด