Menu

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย SSHE

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เป็นผู้นำด้านการจัดการความมั่นคง การป้องกันด้านอาชีวอนามัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

พันธกิจ

  • ลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ผ่านระบบการจัดการอันตรายและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
  • สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ให้มีความเข้าใจและมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ
  • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในแนวหน้าในกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นโยบาย

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลักของ ปตท.สผ. คือการคำนึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานที่เชื่อมั่นว่าทุกอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ปตท.สผ. จึงมีเจตนารมณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บ โดยตระหนักถึงความสำคัญด้าน ความปลอดภัย มั่นคง และอาชีวอนามัย ของบุคลากร ทรัพย์สินขององค์กรและชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดหลักการ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารเพิ่มเติม: นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม