Menu

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย SSHE

วิสัยทัศน์และพันธกิจความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ

พันธกิจ

 • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านควมปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบการจัดการด้านความปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการความปอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และมีควมพร้อมที่จะตอนสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
 • ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงด้านพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยการดำเนินงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุดแก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา เพื่อให้มีความเข้าใจต่อความสำคัญและความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยฯ และไม่ประนีประนอมในการบริหารและจัดการความเสี่ยงในทุกพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ
 • มีผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 

นโยบาย

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ยึดถือความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต สุขภาพของบุคลากรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงวัฏจักรของธุรกิจ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่ในสำนึกของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ปตท.สผ. มีนโยบายดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้รับเหมาในการนำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติ โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
 • บรรลุและคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยฯ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
 • บริหารการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ด้วยการบริหารจัดการ วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดความปลอดภัยฯ ของบริษัท
 • เสริมสร้างให้บุคลากรและผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยฯ ตามที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิผล
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

ทั้งนี้บุคลากรของ ปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการและผู้รับเหมามีเจตนาร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม