Menu

ภาพรวม SSHE ใน ปตท.สผ.

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)

ในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. และบริษัทอื่นๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ปตท.สผ. ตระหนึกถึงความสำคัญของความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจ โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. ในเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คือ การประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้รับเหมา ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. สร้างเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นไป  

เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มีน้อยที่สุด ปตท.สผ. จึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เราเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการบริหารด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุผลที่น่าพึงพอใจในด้านดังกล่าว

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของ ปตท.สผ. เพิ่มเติมได้ที่ http://www.pttep.com

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์

ปตท.สผ. ตระหนักดีว่าบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้เริ่มพัฒนาแผนการบริหารการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดโครงสร้างของระบบเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการที่มีอยู่เดิมและพื้นที่ปฏิบัติการใหม่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และศูนย์สนับสนุนหลักของส่วนกลางระบบการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์มีโครงสร้างการดำเนินงานที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของเหตุการณ์ และความสามารถในการโต้ตอบของหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย (ไฟไหม้ ระเบิด และการควบคุมความดันของหลุม เป็นต้น) ความมั่นคง (การวางระเบิด การก่อการร้าย เป็นต้น) ด้านสุขภาพ โรคภัย การบาดเจ็บ การขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (MEDEVAC: Medical Evacuation) และสิ่งแวดล้อม (การหกรั่วไหลและการร้องเรียน เป็นต้น) แผนงานด้านภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งในส่วนกลางและมีการฝึกซ้อมปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงานและข้อแนะนำจากการซ้อมปฏิบัตินี้ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงานและองค์กรกลางเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแผนงานและความสามารถของบุคลากร

การประชุมผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดงาน SSHE Contractor Forum ภายใต้แนวคิดเหลัก “Strong and Sustained SSHE Culture for Target Zero”ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอง คอร์ด กรุงเทพฯ

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงชักชวนให้บริษัทผู้รับเหมาให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  โดยการจัดงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ ปตท.สผ. และบริษัทผู้รับเหมาได้ร่วมกันคิดหาแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ โดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานซึ่งได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ปตท.สผ. จะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องความปลอดภัยและยังคงมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุโดยพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและไม่มีใครบาดเจ็บจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติจากนายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการบรรยายในหัวข้อแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และดร. ปิติ ตัณฑเกษม กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง ปตท.สผ. บรรยายเกี่ยวการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสของ ปตท.สผ. รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย

ในช่วงบ่าย ปตท.สผ. และบริษัทผู้รับเหมาได้ร่วมกันทำ workshop ในหัวข้อเรื่อง “No Compromising on SSHE Culture” เพื่อระดมความคิด หาแนวทาง และจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิผลด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่าง ปตท.สผ. และบริษัทผู้รับเหมา เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนจะสามารถนำพาเราไปสู่เป้าหมาย “องค์กรซึ่งปราศจากอุบัติเหตุ” ที่ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยและไม่มีใครบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน