Menu

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญและความมุ่งมั่น

ปตท.สผ. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุตามเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) โดยมีการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงรุกและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาทั้งหมด โดยใช้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System) ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจพลังงาน โดยจะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System - SSHE)

พันธกิจ

 • เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว
 • แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
 • เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ ของบุคลากรและผู้รับเหมา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • มีผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

เป้าหมายสำคัญ

 1. สถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Target Zero)
 2. ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทั้งของบุคลากร (Personal Safety) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาทั้งหมด และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety)
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมclose | open

นโยบาย ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ยึดความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต สุขภาพของบุคลากรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงวัฏจักรของธุรกิจ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่ในสำนึกของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ปตท.สผ. มีนโยบาย ดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้รับเหมา โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
 • กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับชั้นนำ
 • ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • บริหารการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดความปลอดภัยฯ ของบริษัท
 • เสริมสร้างให้บุคลากรและผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยเรียนรู้จากอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • เตรียมทรัพยากร ดำเนินการอบรม และซักซ้อมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิผล
 • ปฏิบัติงานโดยปราศจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ทั้งบุคลากรและผู้รับเหมา ปตท.สผ. มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดในการใช้ หรือการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดไว้ในครอบครองระหว่างปฏิบัติงาน
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการและผู้รับเหมามีเจตนาร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. เป็นการเชื่อมโยงนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามแนวทางของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas Producers – IOGP) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ ISO 14001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่องค์ประกอบรายละเอียด
1. ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น
(Leadership and Commitment)
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในทุกระดับและวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ของคนในองค์กร
2. นโยบายและวัตถุประสงค์
(Policy and Strategic Objective)
กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายด้านความปลอดภัยฯ
3. ทรัพยากรของบริษัทและระบบงานเอกสาร
(Organization Resource and Documentation)
การจัดองค์กร การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารและระบบเอกสารในด้านความปลอดภัยฯ
4. การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Evaluation and Risk Management)
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ
5. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
(Planning and Operational Control)
การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
6. การลงมือปฏิบัติและวัดผล
(Implementation and Monitoring)
การลงมือปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดต่างๆ
7. การตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงาน
(Audit and Review)
การประเมินผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

บริษัทยังได้จัดให้มีแผนการตรวจติดตามภายใน ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 มีการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในระดับองค์กรจำนวน 40 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสำรวจและผลิตทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การรับรองตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 85.3 ของกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2563 ปตท.สผ.ได้รับประกาศนียบัตรในการบริหารจัดการในกิจกรรมเหล่านี้

ISO 14001:2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
 • ต่างประเทศ: โครงการซอติก้า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง
ISO 45001:2018 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
 • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยฯ ปตท.สผ. ริเริ่มโครงการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรตั้งแต่ปี 2554 โดยอ้างอิงตามรูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (IOGP) ซึ่งแบ่งระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ออกเป็น 5 ระดับ คือ Pathological, Reactive, Calculative, Proactive และ Generative

ผลการสำรวจระดับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรครั้งแรกในปี 2554 ปตท.สผ. อยู่ในระดับ 3.31 (ระดับ Calculative) จากนั้นได้มีการนำผลสำรวจดังกล่าว มาจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ให้ดีขึ้นและทำการสำรวจซ้ำทุก 3 ปี โดยผลสำรวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นและเข้าสู่ระดับ Proactive ในปี 2560 ด้วยคะแนน 4.16 จากคะแนนเต็ม

ในปี 2563 มีการสำรวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ อีกครั้ง และพบว่าระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.36 ซึ่งผลการสำรวจในทุก ๆ ระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทั่วไปมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงาน ปตท.สผ. ในทุกระดับได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแผน 3 ปี ในการปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กร (2021-2023 SSHE Culture Improvement Plan) เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรและมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรในทุกพื้นที่มีการพัฒนาและองค์กรบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ โดยจะมีการสำรวจเพื่อประเมินผลอีกครั้งในปี 2566

นอกจากนี้ ในปี 2563 ปตท.สผ. ยังได้ประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาในการริเริ่มทำการสำรวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรในส่วนของผู้รับเหมาเป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้รับเหมาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอีกด้วย

การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย

วัฒนธรรมความปลอดภัยถูกปลูกฝังอยู่ในทุกการดำเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อช่วยในการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้น บริษัทจึงพยายามอย่างไม่ลดละที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นที่การดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือสำหรับโครงการความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านการจัดอบรมในปีที่ผ่านมา และการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งนั้นต้องเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ บริษัทจึงมีการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training needs) ทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ ในการทำงานแก่บุคลากร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและทักษะที่จำเป็นตามเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง การกำหนดการฝึกอบรมและความสามารถที่จำเป็นด้านความปลอดภัยฯ (SSHE Training and Competency Standard) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีความรู้ความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เกิดจากการทำงาน ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานและผู้รับเหมาในหัวข้อต่างๆดังตัวอย่างนี้

หลักสูตร

จำนวนครั้ง
ฝึกอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม
(รวมผู้รับเหมา)
หลักสูตรเสริมสร้างวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำความปลอดภัย 25 659
หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 5 60
หลักสูตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและบริหารสารเคมีอันตราย 14 197
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในงานยก 13 224
หลักสูตรระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในขบวนการผลิต 29 605
หลักสูตรการบริหารจัดการสุขลักษณะและอาชีวอนามัย 7 119
หลักสูตรการบริหารจัดการผู้รับเหมา 2 29
หลักสูตรสำหรับทีมบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน 10 259
หลักสูตรการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุเบื้องต้น 7 94

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร เช่น การสังเกตงานและการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation & Communication Card (SOC) และการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Hazard Reporting Card (HRC) เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เน้นการส่งเสริมให้ทำงานอย่างปลอดภัยและเพิ่มการสังเกตตรวจจับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในที่ทำงาน และบริษัทยังได้ส่งเสริมอย่างเต็มที่ให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนมีอำนาจในการหยุดงานเมื่อพบเห็นสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

การบริหารการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์

ปตท.สผ. ตระหนักดีว่าธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูง จึงพัฒนาแผนการบริหารการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้จัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Analysis and Assessment) ในพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้ทราบถึงความเสี่ยงและสามารถกำหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงการปกป้องชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร ทั้งนี้ แผนงานการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตของแต่ละพื้นที่และศูนย์สนับสนุนหลักของส่วนกลางจะดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงานและข้อแนะนำจากการฝึกซ้อมนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่และส่วนกลางเพื่อปรับปรุงแผนงานและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดการกับสภาวะฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของบุคลากร

ปตท.สผ. เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวได้ถูกสื่อสารและเน้นย้ำตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานและผู้รับเหมาทุกระดับ เราจึงเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน ทุก ๆ ขั้นตอนการทำงาน มีการกำหนดนโยบายและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในการทำงาน และให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ในปี 2563 ถึงแม้สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (Total Recordable Injury Rate - TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมามีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี แต่ยังคงมีรายงานสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency - LTIF) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากโครงการต่างประเทศที่ ปตท.ส.ผ. ได้ควบรวมกิจการมาในปี 2561 จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เพิ่มการกำกับดูแลความปลอดภัยที่หน้างาน และจัดให้มีการฝึกอบรมตลอดจนการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (รายละเอียดจำนวนอุบัติเหตุต่อบุคคลปรากฏใน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

ในส่วนของการวิเคราะห์อุบัติเหตุพบว่าสาเหตุหลักยังคงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปัจจัย (Human factor) การประเมินความเสี่ยง และการขาดการควบคุมดูแลหน้างาน รวมถึงไม่สื่อสารถึงอันตรายในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของมนุษย์ปัจจัยเพื่อหาวิธีในการลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยความผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้ทางบริษัทยังคงเข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง และมีแผนบริหารจัดการความปลอดภัยต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของผู้ควบคุมหน้างานให้หัวหน้างานสามารถจัดการอันตรายและความเสี่ยง สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล รวมทั้งควบคุมดูแลหน้างานให้ปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและผู้รับเหมา จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยในด้านอุบัติเหตุทางยานยนต์และอุบัติเหตุทางเรือ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง ทุกกิจกรรมการเดินทางและการขนส่งภายใต้การดำเนินงานของบริษัทได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของยานพาหนะและเรือเดินสมุทรของทั้งบริษัทและผู้รับเหมา ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (รายละเอียดจำนวนอุบัติเหตุของการเดินทางและขนส่งปรากฏใน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าและผู้รับเหมา

ปตท.สผ. มีการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกคนจะทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาบริษัทยังร่วมมือกับคู่ค้าและผู้รับเหมาจัดการประชุมคู่ค้าประจำปี (SSHE Contractor Forum) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 2563 ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นกลุ่มย่อยที่เล็กลงและเน้นการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่ถือสัญญากับผู้รับเหมาโดยตรง ซึ่งนอกจากจะทำให้การใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาวะผู้นำทางด้านความปลอดภัย ทั้งนี้การประชุมสามารถปรับเนื้อหาให้เจาะจงกับผู้รับเหมาแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงมีการให้รางวัลผลงานความปลอดภัยยอดเยี่ยมแก่ผู้รับเหมาทั้งนี้เพื่อเป็นการการชื่นชมและส่งเสริมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

สำหรับผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทปตท.สผ.ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และทำการตรวจสอบและตรวจทานการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยฯเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมให้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้รับเหมาสอดคล้องไปในทางเดียวกับ ปตท.สผ.

นอกจากนี้ บริษัทยังให้แนวทางการจัดการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแก่บริษัทผู้รับเหมาเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงและทำให้การทำงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทและนำผลการประเมินความเสี่ยงนั้นไปสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องและจัดทำแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้รับเหมาและพนักงานให้ดีขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ และสิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยา

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตclose | open

ปตท.สผ. มีพันธกิจในการนำก๊าซและน้ำมันจากใต้ดินมาเป็นพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ และในกระบวนการผลิต หากมีการรั่วไหลของก๊าซและน้ำมันเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงผนวกระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) เข้าในระบบการทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันและจัดการกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยแนวคิดของระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนั้นอ้างอิงจากหน่วยงาน Energy Institute ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดสากลด้านการบริหารความปลอดภัยกระบวนการผลิต และตั้งอยู่บน 4 หลักการดังนี้

 • มุ่งมั่นและจริงจังในการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • ทำความเข้าใจถึงอันตรายและความเสี่ยงในกระบวนการผลิต
 • บริหารอันตรายเหล่านั้นให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล
 • เรียนรู้และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

กระบวนการเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์การผลิตและหลุมเจาะมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกด้าน ได้แก่

 • ด้านการออกแบบและก่อสร้าง โดยทำการวิเคราะห์หาอันตราย รวมถึงจัดให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและตามมาตรฐานการออกแบบสากล
 • ด้านการตรวจสอบบำรุงรักษา โดยจัดให้มีการตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ด้านการปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติตามคู่มือการผลิต และควบคุมการผลิตให้อยู่ในขอบเขตความสามารถของอุปกรณ์การผลิต
 • ด้านหลุมเจาะ โดยจัดให้มีการดำเนินการทั้งด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และปฏิบัติการที่เหมาะสม

บริษัทกำหนดให้มาตรการในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็น "เกราะป้องกัน" (Barrier) ในการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุร้ายแรงและจัดให้มีการรายงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านการดำเนินงานตามแผนงาน "My Barrier" หากเกราะป้องกันเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการบริหารที่เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการรายงานและวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุการรั่วไหล (Leak) จากกระบวนการผลิตเพื่อหาสาเหตุและวางแผนงานป้องกัน ซึ่งในปี 2563 ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการทำงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับเหมาที่ทำงานในกระบวนการสำคัญ เช่น การเชื่อมโลหะ
 • การออกแบบและเลือกวัสดุการก่อสร้างให้เหมาะสมกับลักษณะของปิโตรเลียมและสิ่งเจือปนในแต่ละพื้นที่
 • การปรับปรุงและเสาะหาวิธีการในการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์และระบบการผลิต
 • การควบรวมและปรับปรุงวิธีการทำงานทางด้านความปลอดภัย ในแหล่งผลิตใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการควบรวมกับบริษัทอื่น ๆ
การจัดการด้านความมั่นคงclose | open

ปตท.สผ. ได้จัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Analysis and Assessment) ในพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำให้ทราบถึงความเสี่ยงและสามารถกำหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทุกๆพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

สุขภาพและอาชีวอนามัยclose | open

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พนักงานมีสุขภาพดีทั้งใจและกาย ทีมแพทย์และอาชีวอนามัยของบริษัทได้ดำเนินการรวบรวมผลตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพของพนักงาน โดยพนักงานสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัท ฐานข้อมูลสุขภาพดังกล่าวถือเป็นข้อมูลหลักในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของบริษัท นอกจากนี้ทางทีมแพทย์และอาชีวอนามัยของบริษัทยังได้มีการดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน ซึ่งผลการประเมินจะช่วยในการวางแผนและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย เป็นการวางแผนการป้องกันดูแลปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทีมแพทย์และอาชีวอนามัยของบริษัทมีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และอาชีวอนามัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน รวมถึงพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและให้คำปรึกษาด้าน การยศาสตร์ (Wellness Test and Ergonomic Consultation) และให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมปรากฏใน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของทั้งพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน ปตท.สผ. จึงจัดให้มีแผนงานรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผลิตปิโตรเลียมให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาตรการให้พนักงานสามารถทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) สลับกับการเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและใกล้ชิดกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 • ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การกักตัวผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน การชี้แจงข้อมูลสุขภาพ (Health Declaration) และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้าพื้นที่ รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อคัดกรองและเข้มงวดมาตรการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและสถานที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เป็นต้น
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมclose | open

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผนวกรวมความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ปตท. สผ. แสดงในเว็บไซต์บริษัท หัวข้อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม