Menu

การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ

แนวทางการบริหารจัดการ

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจตามทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ คือ การดำเนินการและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Execute & Expand towards Energy Transition) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยหนึ่งในด้านที่บริษัทให้ความสำคัญคือการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและสังคมคาร์บอนต่ำ (High Performance Organization and Thrive in Lower Carbon Future) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Sustainable E&P Business)

  • สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก รวมถึงผลักดันการพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศให้เริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้
  • ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง (Coming-Home Strategy)
  • ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงโรงงานผลิต
  • มองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance)

กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงไปธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Diversification to Beyond E&P)

  • สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด โดยเร่งนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดให้เร็วขึ้น
  • แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG to Power) และ พลังงานหมุนเวียน
  • หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยต่อยอดเทคโนโลยีของ ปตท.สผ. ไปสู่การเป็นธุรกิจ
  • สร้างแผนการลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน

กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Greenhouse Gas (GHG) Emissions ที่ได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ปตท.สผ. จึงกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2593 ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ ผ่านแนวคิด “EP Net Zero 2050” และได้กำหนด 2 เป้าหมายระหว่างทางเป็นรูปแบบการลดความเข้ม (Intensity) ได้แก่ ลดปริมาณความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และร้อยละ 50 ภายในปี 2583 จากปีฐาน 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EP Net Zero 2050 สามารถเข้าถึงได้ ที่นี่ 

นอกจากนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ท่านสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานที่สำคัญรายไตรมาส โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่นี่ รวมถึง ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยยึดหลักการการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจการลงทุน โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ที่นี่