Menu

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Execute and Expand)

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจตาม กลยุทธ์การดำเนินการ (EXECUTE) และกลยุทธ์การขยายธุรกิจ (EXPAND) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต


Execute Expand
สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก รวมถึงผลักดันการพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศให้เริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้
มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง (Coming-Home Strategy)
ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงโรงงานผลิต  
ดำเนินโครงการบงกช โครงการเอราวัณ และโครงการใหม่จากการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
มองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance)
 
สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด โดยเร่งนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดให้เร็วขึ้น 
 
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG to Power) และ พลังงานหมุนเวียน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยต่อยอดเทคโนโลยีของ ปตท.สผ. ไปสู่การเป็นธุรกิจ การลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงมองความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน

ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ท่านสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานที่สำคัญรายไตรมาส โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่นี่

ผลการดำเนินงานธุรกิจ

1. ผลตอบแทนจากการลงทุน

  • ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (ROCE) อยู่ที่ร้อยละ 5.37 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2562 ของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 30.50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย

2. ความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ

  • อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต อยู่ที่ร้อยละ 2 สาเหตุหลักมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และราคาน้ำมันตกต่ำ
  • อัตราส่วนของปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต (R/P Ratio หรือ 1P/Production) เท่ากับ 7 ปี ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • การผลิตก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในปี 2563

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยยึดหลักการการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจการลงทุน โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่นี่