Menu

ความโปร่งใสด้านภาษีและการชำระเงิน

ความสำคัญและความมุ่งมั่น

ปตท.สผ. ได้กำหนดกลยุทธ์ทางภาษีและนโยบายการบริหารจัดการด้านภาษีขององค์กรรวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยปตท.สผ.เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความโปร่งใส ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กลยุทธ์ทางภาษี

ปตท.สผ. ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ทางภาษีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านภาษีขององค์กรรวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลยุทธ์ทางภาษีของ ปตท.สผ.

ความโปร่งใส

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย ปตท.สผ. ดูแลให้มีการเปิดเผยทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญาใด ๆ ที่บริษัทมีต่อเจ้าของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การดูแลกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างถูกต้อง ปตท.สผ. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนโลก ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชากรอย่างแท้จริง

ปตท.สผ. สนับสนุนหลักการของ EITI ที่จะให้อุตสาหกรรมการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนของรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างแท้จริง

ปตท.สผ. นําส่งภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ภาครัฐตามกฎหมายภาษีของทุกประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดําเนินงาน และ ปตท.สผ. ไม่มีนโยบายนำส่งภาษีให้แก่ภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายภาษีของทุกประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ ความโปร่งใสของรายได้ และเงินที่ชำระแก่รัฐ การสนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้าและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้ที่ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ

การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบ ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อพนักงาน ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนชุมชนและประเทศที่ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ปตท.สผ. ในขณะที่บริษัทดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจนั้น ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยในกิจกรรมการสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ ปตท.สผ. ไม่มีกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อชี้นำทางการเมืองหรือองค์กรใด ๆ (Lobby) ไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทแก่พรรคการเมืองหรือองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยนอกจากการจ่ายภาษีตามหน้าที่และการจ่ายเงินอื่น ๆ ให้กับรัฐบาลแล้ว ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนกับองค์กร สถาบัน และสมาคมทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกแก่องค์กรดังกล่าวเป็นหลัก

นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีส่วนร่วมกับองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในฐานะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมัน บริษัทมุ่งเน้นการสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในสองประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมน้ำและก๊าซเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรฐานระดับโลก (2) สนับสนุนธุรกิจและประเทศในการปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและดำรงอยู่ในธรรมาภิบาล

โดยในระหว่างปี 2561 - 2564 บริษัทมีการสนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้า 8 องค์กร และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 2 กลุ่ม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (IOGP) สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (IPIECA) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สมาคมปิโตรเลียมอินโดนีเซีย (IPA) Oil Spill Response Limited (OSRL) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) หอการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และ Oil Spill Response Limited (OSRL) (ข้อมูลจำนวนเงินที่สนับสนุน ดังแสดงใน ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ)

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2562 ปตท.สผ. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) โดย TRBN เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม ESG Network โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย