Menu

การจัดการทรัพยากรน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ประกาศใช้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงพันธสัญญาของบริษัทในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และในปี 2561 บริษัทยังประกาศใช้แนวทางการจัดการน้ำ ซึ่งระบุข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ การรายงานผลการดำเนินงานและการตั้งเป้าหมายในเรื่องน้ำและการจัดการน้ำเสียตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงถึงความยึดมั่นในความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยได้เปิดเผยผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำ ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน รวมถึง Carbon Disclosure Project (CDP) ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “ระดับผู้นำ” ในปี 2560 และ“ระดับการจัดการ” ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา อันแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

การจัดการความเสี่ยงทางด้านน้ำ

ในปี 2556 ปตท.สผ. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะการขาดแคลนน้ำ ราคาของน้ำที่สูงขึ้น ข้อบังคับ และกฎหมายด้านการใช้น้ำ รวมถึงโอกาสการเกิดความขัดแย้งด้านการใช้น้ำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประเมินความเสี่ยงนั้นใช้ข้อมูลทั้งจากข้อมูลจริงในพื้นที่และข้อมูลจากเครื่องมือคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอนาคตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น IPIECA Global Water Tool for Oil and Gas, WRI Aqueduct และ WWF Water Risk Filter เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (ปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ) โดยจะมีการนำผลที่ได้มากำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทยังปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำและการวิเคราะห์ระดับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำ กฎหมาย และความต้องการด้านน้ำ ความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังไม่มีความเสี่ยงหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญในทุกสภาวการณ์ในทุกโครงการที่ทำการประเมิน

การริเริ่มโครงการลดการใช้น้ำจืด

ปตท.สผ. มุ่งเน้นที่จะนำน้ำที่มีค่าปริมาณรวมของสารละลายสูง (Non-fresh Water) มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการนำน้ำจากกระบวนการผลิต (Produced Water) กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุม (Improve Oil Recovery) หลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ซึ่งเป็นการช่วยรักษาปริมาณน้ำจืดไว้เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคของชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อประเมินศักยภาพในการนำเทคนิคต่างๆ ด้านการลดการใช้น้ำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและให้ความสำคัญกับโปรแกรมการตรวจสอบรอยรั่ว ซ่อมบำรุง และลดปริมาณการสูญเสียน้ำจากกิจกรรมที่ไม่จำเป็นด้วย

การบริหารจัดการน้ำจากกระบวนการผลิต

น้ำจากกระบวนการผลิต (Produced water) คือ น้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ถูกผลิตขึ้นมาพร้อมกับการผลิตปิโตรเลียม โดยน้ำจากกระบวนการผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอัดกลับเข้าไปในแหล่งกักเก็บเพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิต (Improve oil recovery) แต่หากมีการปล่อยน้ำจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ปฏิบัติการต่าง ๆ 

สำหรับโครงการในประเทศไทยนั้น ปตท.สผ. ควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Discharge) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการอัดน้ำจากกระบวนการผลิตกลับสู่แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และถึงแม้ว่าแนวโน้มของน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและอายุของแหล่งกักเก็บ บริษัทยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพของระบบอัดกลับน้ำจากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นโครงการสินภูฮ่อม ที่ยึดวิธีการจัดการและการบำบัดน้ำตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเช่นกัน