Menu

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสียใน ปตท.สผ.

ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทนั้น มีการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ และยังเป็นไปตามหลักการจัดการของเสียตามลำดับขั้นดังรูปด้านล่าง โดยให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยการไม่ทำให้เกิดของเสีย (remove) การลดปริมาณการเกิดของเสีย (reduce) เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาการใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) การนำวัสดุมีค่าหรือพลังงานกลับคืน (recovery) การบำบัดเพื่อลดความเป็นอันตราย (treat) และการกำจัดของเสีย (disposal) ในลำดับถัดมา ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีเป้าหมายที่จะไม่นำของเสียอันตราย ของเสียจากกระบวนการ (ของเสียอุตสาหกรรม) และของเสียทั้งหมดไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ ภายในปี 2563 ปี 2568 และ ปี 2573 ตามลำดับ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนการจัดการของเสียตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัทได้ค้นคว้า ศึกษาทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการของเสียให้มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้ศึกษาวิธีการจัดการในการเปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนับเป็นโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งชุมชนและภาครัฐอีกด้วย

นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังจัดให้มีการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการของเสียภายในพื้นที่โครงการของบริษัท รวมถึงบริษัทผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอย่างสม่ำเสมออีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท และเป็นการช่วยบริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่และกระบวนการในการจัดการของเสียอีกด้วย