Menu

การจัดการการหกรั่วไหล

การจัดการการรั่วไหล

ปตท.สผ. มีเป้าหมาย SSHE Target Zero ซึ่งการรั่วไหลเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นที่การจัดการอุบัติการณ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มจากการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดการรั่วไหลจากกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสนองด้วย บริษัทวางแผนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การรั่วไหลตามหลักการของระบบบริหารจัดการและการสั่งการภาวะฉุกเฉิน (Incident Management and Command System) ซึ่งเป็นระบบที่มีส่วนช่วยในการกำหนดโครงสร้างองค์กรในการตอบสนองและระบบบริหารจัดการเหตุการณ์หกรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้มีเอกสาร อุปกรณ์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง วิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการการหกรั่วไหลให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดหลักในการตอบสนอง 3 ระดับ (Tier) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ International Petroleum Study Environmental Conservation Association (IPIECA) และ International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) คือ

  • ระดับที่ 1: ผลกระทบระดับพื้นที่ โดยสามารถจัดการการหกรั่วไหลได้ด้วยทรัพยากรของโครงการเอง
  • ระดับที่ 2: ผลกระทบระดับพื้นที่และเพิ่มความรุนแรงถึงระดับประเทศ โดยสามารถจัดการด้วยทรัพยากรของหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ เป็นต้น
  • ระดับที่ 3: ผลกระทบเพิ่มความรุนแรงถึงระดับระหว่างประเทศ โดยสามารถจัดการด้วยทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ

บริษัทได้จัดทำและซ้อมแผนฉุกเฉินในระดับบริษัทและระดับพื้นที่โครงการ และประเมินศักยภาพการจัดการการหกรั่วไหล เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพการตอบสนองต่อการหกรั่วไหลของบริษัท รวมถึงการเสนอแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถจัดการเหตุการณ์หกรั่วไหลที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม เช่น หน่วยงานภาครัฐ IESG PIMMAG OSRL เป็นต้น ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ IESG ได้ให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของระบบการจัดการการรั่วไหลในประเทศไทย เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เข้าร่วมในการตรวจประเมินควาพร้อมของอุปกรณ์ เข้าร่วมในการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย