Menu

ภาพรวม

ภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการตัดสินใจทางด้านธุรกิจและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโนบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) แนวทางการบริหารจัดการสีขียว (Green Practices Roadmap) และระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการจัดทำเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวมถึงการไม่ใช้สารเคมีที่อยู่ในรายชื่อสารต้องห้าม  

ปตท.สผ. มีโครงการ Target Zero หรือ เป้าหมายเท่ากับศูนย์ซึ่งรวมถึงการลดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์และสารเคมีของบริษัทให้เป็นศูนย์ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการควบคุมและจัดการอย่างเหมาะสม บริษัทยังได้ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 14001 ให้ครอบคลุมหน่วยปฏิบัติการในประเทศ ได้แก่ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส1 โครงการพีทีทีอีพี1 และฐานสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม (สงขลา) สำหรับหน่วยปฏิบัติการในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการมอนทารา ฐานปฏิบัติการที่เมืองดาร์วิน และสำนักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่ในประเทศออสเตรเลียได้รับการรับรอง ISO 14001 นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ไปยังโครงการทั้งในและต่างประเทศที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการด้วย โดยก่อนที่ ปตท.สผ. จะเริ่มโครงการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมจะทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธนาคารโลกและองค์กรการเงินระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างชุมชนและ ปตท.สผ. ในเรื่องของความคาดหวังและข้อกังวลของชุมชนในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท การบริหารจัดการสีเขียว เป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. โดยแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวของ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) และรอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ โดยแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงได้การกำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 จากการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2563 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจของเรา เราจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการปรับตัวจากผลกระทบทางด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน