Menu

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

กลยุทธด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของเราในหลายด้าน อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นและความรุนแรงของภัยธรรมชาติ การเข้มงวดมากขึ้นของนโยบายระหว่างประเทศและกฏหมายข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในเชิงกายภาพ กฏหมาย และภาคลักษณ์องค์กรในการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

ปตท.สผ. เชื่อว่า เรามีหน้าที่ในการลดความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและภายใต้การดำเนินการของ ปตท.สผ. เรามุ่งแสวงหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายระยะสั้น (Short-term target) ในการลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี 2563 จากปีฐาน 2555

นอกจากนี้ ปตท.สผ.ได้กำหนดเป้าหมายระยะกลาง (Medium-term target) ในการลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 25 ในปี 2573 ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการและฐานสนับสนุนการผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับแผนการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส (2 degree Celsius scenario) ที่กำหนดโดย International Energy Agency (IEA)

นอกจากนี้ เราตระหนักว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อให้เกิดผลกระทบด้านการเงินต่อองค์กร เราจึงได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มปตท. เพื่อดำเนินการพัฒนาการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (internal carbon pricing) ขึ้น ซึ่งราคาคาร์บอนนี้จะถูกนำไปพิจารณาการลงทุนของเรา โดยเฉพาะในโครงการที่อาจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก

เราเชื่อมั่นในการดำเนินการอย่างโปร่งใสและ ปตท.สผ.ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของเราทุกปีในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน และเรายังเปิดเผยข้อมูลให้กับองค์กร Carbon Disclosure Project (CDP) ทุกปีอีกด้วย ความใส่ใจของเราในการรายงานผลงานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นที่ยอมรับของ CDP ซึ่งทำให้เราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริษัทผู้นำ (Leadership) ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2559 ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 3 ของกลุ่มบริษัทผู้นำที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปตท.สผ. ได้ร่วมลงนามสนับสนุนโครงการการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในรายงานหลักขององค์กร (เช่น แบบฟอร์ม 56-1 ในประเทศไทย) ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดย Climate Disclosure Standards Board เราภูมิใจที่เป็น 1 ใน 49 บริษัทที่สนับสนุนโครงการนี้

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย เราตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้ลงนามรับรองว่าเราจะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆอย่างมีความรับผิดชอบ และถูกต้องตามหลักการของ UN Global Compact’s Guide for Responsible Corporate Engagement in Climate Policy ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ร่วมกับ อบก. ในการพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER: Thailand Voluntary Emission Reduction Program)โดยเน้นเรื่องวิธีการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนและการซ่อมแซมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย