Menu

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

กลยุทธ์และเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของ ปตท.สผ. ในหลายด้าน เช่น การเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง การเข้มงวดมากขึ้นของนโยบายและกฎหมายข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงแรงผลักดันเข้าสู่อนาคตของสังคมคาร์บอนต่ำ

ปตท.สผ. ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดขึ้น และแสวงหาวิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Organization) ด้วยการกำหนดเป้าหมายในการลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ในปี 2573 โดยเทียบจากปีฐาน 2555 ทั้งนี้เป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการและฐานสนับสนุนการผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับแผนการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส (2 Degree-Celsius Scenario) ที่กำหนดโดย International Energy Agency (IEA)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการนำก๊าซเหลือทิ้งหรือก๊าซส่วนเกินกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือนำไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

บริษัทตระหนักว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขยายธุรกิจขององค์กร จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (internal carbon pricing) ขึ้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการลงทุนของบริษัทโดยเฉพาะในโครงการที่อาจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก

นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงถึงความยึดมั่นในความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยได้เปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่อ Carbon Disclosure Project (CDP) ตั้งแต่ปี 2550 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “ระดับผู้นำ”ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดเป็นเวลา 6 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557 อันแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปตท.สผ. ได้ร่วมลงนามสนับสนุนโครงการการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในรายงานหลักขององค์กร (เช่น แบบฟอร์ม 56-1 ในประเทศไทย) ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดย Climate Disclosure Standards Board นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็น 1 ใน 49 บริษัทที่สนับสนุนโครงการนี้

ด้วยความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ในการเป็น “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ. จึงมีความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงนามรับรองความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ตามหลักการของ UN Global Compact’s Guide for Responsible Corporate Engagement in Climate Policy รวมถึงความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ นอกจากนั้น บริษัทยังมองหาโอกาสในการลดหรือชดเชยการปล่อยคาร์บอนผ่านแนวทางอื่นๆ เช่น การซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนเครดิตของ อบก. และนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมภายในบริษัท การปลูกป่าเพื่อส่งเสริมการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยต้นไม้ และการเข้าร่วมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LOW Emission Support Scheme - LESS) ของ อบก. ด้วยการใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการของเสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงทางภูมิอากาศ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศซึ่งได้พิจารณาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงใหม่ของบริษัท โดยความเสี่ยงที่มีโอกาสกระทบหรือมีผลเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจ รายได้ หรือค่าใช้จ่ายของบริษัทพิจารณาใน 3 มิติ ดังนี้

  • ความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายข้อบังคับ
  • ความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านกายภาพ
  • ความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของตลาดในประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ

จากการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อความเสี่ยงทางภูมิอากาศพบว่า ปตท.สผ. ยังไม่มีความเสี่ยงในระยะสั้นนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระยะกลางและระยะยาวนั้นบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในระดับปานกลาง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการติดตาม ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ SAP GRC เป็นประจำทุกไตรมาสอีกด้วย