Menu

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศผนวกรวมอยู่ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเน้นการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปตท.สผ. ได้กำหนดเป้าหมายหลักดังต่อไปนี้

  • ไม่เจาะสำรวจและพัฒนาโครงการในพื้นที่มรดกโลกตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
  • ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการทางระบบนิเวศ (No-Net-Loss) ในบริเวณพื้นที่ดำเนินการของ บริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่คุ้มครองตามประเภทของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเภท I ถึง IV

เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ (Biodiversity and Ecosystem Services Management Guideline) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (A Guide to Developing Biodiversity Action Plans for the Oil and Gas Sector) ของ IPIECA และ Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources ของ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งได้มีการนำไปปฏิบัติในทุกพื้นที่โครงการของปตท.สผ. ตั้งแต่ปี 2557 โดยในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ บริษัทยึดหลักการ ตามลำดับขั้นของการบรรเทาผลกระทบ (mitigation hierarchy) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้:

  • การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในแต่ละระยะโครงการ
  • การพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
  • การนำแผนปฏิบัติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan)ไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  • การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ
  • การพิจารณาชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพตามลำดับความสำคัญในกรณีที่ยังมีผลกระทบเหลืออยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ โดยการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ และในกรณีที่โครงการมีความเสี่ยงในระดับสูง โครงการนั้นๆ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan - BAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ รวมถึงป้องกันและฟื้นฟูการบริการทางระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จากการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ พบว่า ไม่มีโครงการใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้จัดทำแผนงานและมาตรการควบคุมความเสี่ยง และพัฒนาแผนการปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan - BAP) แบบสมัครใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับกลาง รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และกำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในการริเริ่มศึกษาและดำเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงใน กรณีตัวอย่าง