Menu

ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ (Biodiversity and Ecosystem Services) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมไปให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม ดังนั้น การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศจึงเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ หรือ G.R.O.W.T.H. Policy และมีการจัดทำข้อกำหนดในภาพรวมใน Sustainability Development (SD) Guideline อีกด้วย 

เพื่อให้แนวทางที่กำหนดใน SD Guideline มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปตท.สผ. จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ (Biodiversity and Ecosystem Services Management Guideline) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (A Guide to Developing Biodiversity Action Plans for the Oil and Gas Sector) ของ IPIECA และได้มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติสำหรับพื้นที่ต่างๆ 

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ และกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan - BAP) ในทุกโครงการที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2560 พบว่า ไม่มีโครงการใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้จัดทำแผนมาตรการควบคุมความเสี่ยง และพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan - BAP) แบบสมัครใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในระดับกลางจนเสร็จสมบูรณ์ และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในระดับกลาง เช่น โครงการซอติก้า เป็นต้น

 

โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเล

โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสภาวะทรัพยากรประมงทางทะเลของอ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งจัดขึ้นโดยเรือสำรวจซีฟเดค (Collaborative Research survey on Fisheries Resources and Marine Environment of the Central Gulf of Thailand) ใช้เวลาดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 33 วัน ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติการสำรวจโดยใช้เครื่องมือสำรวจในสถานการณ์จริงและเป็นการสำรวจและวิจัยร่วมกันระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ปตท.สผ. และผู้ร่วมโครงการมีความคาดหวังว่า ผลที่ได้จากการสำรวจและวิจัยจะช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยได้อย่างยั่งยืน โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นปฏิบัติการโครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการบี 6/27

 

ปตท.สผ. ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นผลิตของ ปตท.สผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นของโครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการบี 6/27 ในอ่าวไทย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้แท่น  

การพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจ

ปตท.สผ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจและการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสำรวจความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้นำ ROV ที่พัฒนาแล้วไปทดลองสำรวจแหล่งปะการังเทียมที่จังหวัดระยอง และวางแผนใช้ ROV สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใต้แท่นผลิตนอกชายฝั่งในปี 2559 อีกด้วย

สมุดแผนที่ของที่อยู่อาศัยทางทะเล บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย

ในปี 2557 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย (AIMS) ในการพัฒนาสมุดแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเลและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในวงกว้างมากขึ้น สมุดแผนที่ของที่อยู่อาศัยทางทะเลบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย  นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวปะการัง และสันดอนปะการังในเบริเวณทะเลติมอร์ซึ่งได้ทำการสำรวจและศึกษาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย ในนามของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

สมุดแผนที่นี้เป็นแผนที่แบบโต้ตอบ (Interactive Map) ประกอบด้วยไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้ง รูปภาพ และวิดีโอของแนวปะการัง และสันดอนปะการังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการพีทีอีพี ออสตราเลเซีย เช่นเดียวกับบทความ และทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมุดแผนที่นี้ได้รับความสนใจจากประชาคมวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรเลียเป็นอย่างมาก และหวังว่าสมุดแผนที่นี้จะถูกเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสมุดแผนที่ผ่านเว็บไซต์ North West Atlas

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. ร่วมกับคณะผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association-IPIECA) สมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (International Association of Oil & Gas Producers-IOGP) และศูนย์ติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์โลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Center-UNEP-WCMC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 การอบรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ำในและก๊าซธรรมชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ