Menu

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2564 ของ ปตท.สผ. มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดทั้งที่บริษัทเป็นและไม่เป็นผู้ดำเนินการ (Operational Control and Non-operational Control) ซึ่งคิดเป็นความครอบคลุมของข้อมูลร้อยละ 100 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ส่วนข้อมูลผลการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมครอบคลุมเฉพาะหน่วยปฏิบัติการซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคิดเป็นความครอบคลุมของข้อมูลมากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม