Menu

ใบรับรองความถูกต้องของการรายงาน

การประกาศยืนยันความชัดเจนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงที่เชื่อถือได้โดยรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความจริงที่เขื่อถือได้ และกำหนดให้มีการขอคำรับรองจากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) สำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี โดยในปี 2562 ได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการรายงานความยั่งยืนจากสถาบัน KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. หรือ KPMG ซึ่งไม่มีการขัดกันกับผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ในรายงานความอย่างยั่งยืนประจำปีของ ปตท.สผ.