Menu

ใบรับรองความถูกต้องของการรายงาน

การประกาศยืนยันความชัดเจนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงที่เชื่อถือได้โดยรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความจริงที่เขื่อถือได้ และกำหนดให้มีการขอคำรับรองจากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) สำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี โดยในปี 2559 ได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้าน ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการรายงานความยั่งยืน จากสถาบัน KPMG Phoomchai Audit Ltd. หรือ KPMG ซึ่งไม่มีการขัดกันกับผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี  ของ ปตท.สผ. หรือจากลิงค์ด้านล่าง