Menu

แนวทางการจัดทำการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญของ ปตท.สผ.

การวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างของความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจตามกรอบแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับ ปตท.สผ. การวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี

กระบวนการการประเมินประเด็นที่สำคัญ  
เพื่อที่จะระบุและจัดลำดับประเด็นที่สำคัญต่างๆ กำหนดขอบเขตการรายงานและดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards) โดยกำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In accordance” criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Sustainability Reporting Guideline & Oil and Gas Sector Disclosures - OGSD) และใช้กระบวนการในการกำหนดขอบเขตการรายงานการจัดลำดับความสำคัญ การตรวจสอบและการทบทวนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของปัญหา รายละเอียดกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญของ ปตท.สผ. สรุปได้ดังนี้

การระบุปัญหา
หลักการ GRI สำหรับการกำหนดเนื้อหารายงานถูกใช้ในการดำเนินการประเมินประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะระบุประเด็นที่สำคัญต่างๆจากมุมมองของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ปตท.สผ. กระบวนการจะขึ้นอยู่กับการพิจารณากลยุทธ์และกิจกรรมของ ปตท.สผ. ความเสี่ยงและความท้าทาย ความคาดหวังจากสังคมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ประยุกต์ใช้ได้ แนวโน้มในอนาคตและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ. พิจารณาในแง่ GRI ปัญหาที่ระบุอยู่ในขอบเขตของประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล

การกำหนดขอบเขตการรายงาน:
สำหรับประเด็นที่สำคัญ ปตท.สผ. จะพิจารณาว่าผลกระทบของปัญหาอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร ประเมินและอธิบายผลกระทบสิ้นสุด ณ จุดใด โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มภายนอก เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชน

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ปตท.สผ. ประเมินระดับความสำคัญของการจัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ระบุโดยใช้เกณฑ์ที่ตกลงกัน (ขนาดของผลกระทบ ความสำคัญต่อนักลงทุน สังคม และธุรกิจ) ปัญหาแต่ละปัญหาจะถูกจัดลำดับความสำคัญจาก ต่ำ ปานกลาง หรือสูง สำหรับผลกระทบปัจจุบัน หรือที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และระดับความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท.สผ. จัดการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อที่จะระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญ
 ประเด็นด้านความยั่งยืนและการจัดอันดับจะถูกวางลงใน "เมทริกซ์ประเด็นที่สำคัญ" ด้วย

  • X (แกนนอน) คือ "ความสำคัญกับ ปตท.สผ."
  • Y (แกนแนวตั้ง) คือ "ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

ปตท.สผ. พิจารณาปัญหาต่างๆ ในด้านบนขวาของรูป quadrant ที่จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุด ทุกปัญหามีความสำคัญในการประเมิน ตำแหน่งของแต่ละปัญหาในเมทริกซ์แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความสำคัญที่สัมพันธ์กัน ต่อบริษัท ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตรวจสอบ

รายการของประเด็นที่สำคัญจะถูกนำเสนอไปยังคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ โดยการประเมินประเด็นที่สำคัญขึ้นอยู่กับผลการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่งประเด็นปัญหาที่ระบุทั้งหมดได้รับการประเมินจากหลักการรายงานเรื่อง'ความสมบูรณ์' ก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลที่จะรายงาน ซึ่งถูกระบุไว้ในขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับการตรวจสอบโดยคำนึงถึงขอบเขตและเวลาอีกด้วย

ตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการตรวจสอบของ ปตท.สผ. ใช้หลักการของการครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทความยั่งยืนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหารายงานเหมาะสมและสมดุลกับผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรหรือไม่ และกระบวนการที่เนื้อหารายงานได้มาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหมายของหลักการการรายงานทั้ง 2 หลักการหรือไม่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านเหตุการณ์การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีการสัมภาษณ์การสำรวจและสถิติผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับการพิจารณาและนำไปสู่ขั้นตอนที่ระบุในรอบการรายงานต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม รายงานความยั่งยืน ปตท.สผ.