Menu

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ เพื่อให้มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนเพื่อขยายผลในชุมชน

ปตท.สผ. ร่วมกับ กลุ่ม บริษัท ปตท. จัดตั้ง บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  (PTTSE)  ซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) ให้เป็นรูปธรรม   เพื่อเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว

และในปี 2560 ปตท.สผ. ร่วมกับมูลนิธิชัย วีระไวทยะ เริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School – Based Integrated Rural Development Project หรือ School-BIRD)  ใน โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตามแนวคิดเชิงบูรณาการของโครงการโรงเรียนประชารัฐและโครงการต้นแบบของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงเรียน (2) การฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรและจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำโรงเรียน (3) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน (4) การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการออมเงินและกองทุนเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับชุมชน (5) การจัดตั้งกองทุนธุรกิจสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจ 6) การดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นแก่เยาวชน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน