Menu

PTTEP Teenergy... พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจอนุรักษ์


เพราะวันนี้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน และเยาวชนคือกำลังสำคัญที่สุด หนึ่งในโครงการภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. คือ โครงการ PTTEP Teenergy เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน พร้อมลงมือเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

คำว่า Teenergy มาจากแนวคิด Teen = เยาวชน บวก Energy = พลัง รวมกัน หมายถึงการสานพลังของคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจอนุรักษ์

โครงการ PTTEP Teenergy เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศมาเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อสารความ “เข้าใจ” ในความสำคัญและคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้กลยุทธ์ “ 3 ป. –ปลูก ปั้น เปลี่ยน” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ปั้นเยาวชนให้มีความรู้ สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม

เปลี่ยนให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำ


"การเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติ และ การร่วมทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ PTTEP Teenergy ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 3 ปีแล้วจากการริเริ่มของ ปตท.สผ. และความร่วมมือของหลายองค์กร อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมดีๆ ตลอด 3 วัน 2 คืน ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฟังเรื่องราวการอนุรักษ์จากคนทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวจริง เช่น คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิจัยนกเงือกที่ศึกษานกเงือกมาตลอดชีวิต คุณหมอล็อต นายสัตวแพทย์ภัทรพล อ่อนมณี สัตวแพทย์ชื่อดังของเมืองไทย

  

ที่ผ่านมา โครงการ PTTEP Teenergy ได้ขยายเป้าหมายการจัดค่ายอย่างต่อเนื่อง จากปีแรกที่มีเป้าหมายให้เยาวชนรู้จักแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่ เพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติปีที่ 2 มีเป้าหมายให้เยาวชนสามารถสื่อสารความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ผู้อื่น จึงจัดให้เยาวชนเรียนรู้การถ่ายวิดีโออย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน

ถึงปีที่ 3 เพิ่มเป้าหมายให้เยาวชนนำองค์ความรู้จากค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเองเยาวชนได้เรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสคิด วางแผน และลงมือทำโครงการเพื่อสังคมหลังจบค่ายด้วยตัวเอง ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของโครงการ PTTEP Teenergy คือเยาวชนหลายคนได้นำแรงบันดาลใจจากค่าย ไปสานต่อเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

 ในปี 2560 โครงการ PTTEP Teenergy ได้ดำเนินมาถึงปีที่ 4 โดยขยายผลโครงการไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย 4 ครั้ง  4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การเรียนรู้ของเยาวชน อีกทั้งยังมอบทุนเพื่อต่อยอดโครงการให้เยาวชนทุกภูมิภาครวม 40 ทุน มูลค่ารวม 400,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งในแต่ละภูมิภาค พร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 ไม่ว่าเป้าหมายของโครงการ PTTEP Teenergy จะขยับขยายต่อไปอย่างไร อย่างน้อยเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เติบโตและงอกงามตามเจตนารมณ์ที่ได้หว่านไปแล้ว...

  อนึ่ง ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป

ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้เท่ากับ 1.06 : 1

 ติดตามกิจกรรมเยาวชน PTTEP Teenergy ได้ที่ https://www.facebook.com/pttepteenergycamp/


เกี่ยวกับ PTTEP Teenergy