Menu

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทย โดยกำหนดเป้าหมายในการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน จำนวน 5,000 ไร่ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เพื่อให้กลับมาเป็นระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนของ ปตท.สผ. เพื่อการอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนที่ผ่านการปลูกและฟื้นฟู และเป็นการริเริ่มสร้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งโดยเครือข่ายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผืนป่ายังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มชนิดพันธุ์สัตว์หน้าดินได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวในการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแล้ว โครงการยังมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนอย่างน้อย 350 คน รวมถึงการงานสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังว่าโครงการจะสามารถปลูกป่าชายเลนครบ 5,000 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ไม่น้อยกว่า 95,000 ตัน และเพิ่มจำนวนสัตว์หน้าดินในพื้นที่ป่าได้ ร้อยละ 25 ในปี 2573

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ เท่ากับ 3.35 : 1