Menu

ภาพรวม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 4 ด้านหลัก ได้แก่ โครงการด้านความต้องการพื้นฐาน โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านวัฒนธรรม