Menu

โครงการเพื่อสังคม

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศขึ้น  โดยจะดำเนินการภายใต้ 4 แนวคิดดังต่อไปนี้ 

  • ความต้องการพื้นฐาน เป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการดำเนินชีวิต เช่น โครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีในประเทศอินโดนีเซีย โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูในประเทศไทย และโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  • การศึกษา เป็นการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนในระดับสูงขึ้น หรือการสนับสนุนการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลากร เพื่อป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น โครงการทุนการศึกษา “ปตท.สผ. เพชร เอส1” โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานในประเทศไทย และ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  • สิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสืบทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป เช่น โครงการ PTTEP Teenergy และโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า)
  • วัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ เช่น โครงการรักษ์มรดกไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรม