Menu

ความโปร่งใส

ความโปร่งใส

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฎิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย ปตท.สผ. ดูแลให้มีการเปิดเผยทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฎิบัติตามพันธสัญญาใดๆ ที่บริษัทมีต่อเจ้าของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การดูแลกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อป้องกันให้การบริหารจัดการรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างถูกต้อง ปตท.สผ. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการความโปร่งใสในอุตสหกรรมขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ (EITI, the extractive Industries Transparency Initiative) ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนโลก ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชากรอย่างแท้จริง

ปตท.สผ. สนับสนุนในหลักการของ EITI ที่จะให้อุตสหกรรมการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนของรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ต่อสาธารณชนทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างแท้จริง