Menu

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวม SSHE ใน ปตท.สผ.close | open

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)

ปตท.สผ. ยึดถือความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงรุก โดยมีเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) รวมถึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาทั้งหมด โดยใช้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System) ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยฯ ปตท.สผ. ริเริ่มโครงการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรตั้งแต่ปี 2554 โดยอ้างอิงตามรูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (IOGP) ซึ่งแบ่งระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ออกเป็น 5 ระดับ คือ Pathological (1), Reactive (2), Calculative (3), Proactive (4) และ Generative (5) โดยจากผลการสำรวจระดับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรครั้งแรกในปี 2554 ปตท.สผ. อยู่ในระดับ 3.31 (ระดับ Calculative) จากนั้นได้มีการนำผลสำรวจดังกล่าว มาจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ให้ดีขึ้นและทำการสำรวจซ้ำทุก 3 ปีเป็นวงรอบอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏผลในการสำรวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในปี 2557 ที่ปรับสูงขึ้นมาที่ระดับ 3.71 และล่าสุดในปี 2560 อยู่ในระดับ 4.16 หรือระดับ Proactive โดย ปตท.สผ. จะทำการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ครั้งถัดไปในปี 2563 ทั้งนี้ การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรมีส่วนช่วยให้อุบัติเหตุต่างๆ ลดลงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ปตท.สผ. ยังคงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ ปตท.สผ. และผู้รับเหมา เพื่อมุ่งสู่ระดับสูงสุด (Generative) และเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุต่อไป

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ปตท.สผ. มีพันธกิจในการนำก๊าซและน้ำมันจากใต้ดินมาเป็นพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ และในกระบวนการผลิต หากมีการรั่วไหลของก๊าซและน้ำมันเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงผนวกระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) เข้าในระบบการทำงานต่างๆ เพื่อป้องกันและจัดการกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยแนวคิดของระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตนั้นตั้งอยู่บน 4 หลักการดังนี้

 • มุ่งมั่นและจริงจังในการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • ทำความเข้าใจถึงอันตรายและความเสี่ยงในกระบวนการผลิต
 • บริหารอันตรายเหล่านั้นให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล
 • เรียนรู้และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

กระบวนการเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้งานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์การผลิตและหลุมเจาะมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกด้าน ได้แก่

 • ด้านการออกแบบและก่อสร้าง โดยทำการวิเคราะห์หาอันตราย รวมถึงจัดให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและตามมาตรฐานการออกแบบสากล
 • ด้านการตรวจสอบบำรุงรักษา โดยจัดให้มีการตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ด้านการปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติตามคู่มือการผลิต และควบคุมการผลิตให้อยู่ในขอบเขตความสามารถของอุปกรณ์การผลิต
 • ด้านหลุมเจาะ โดยจัดให้มีการดำเนินการทั้งด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และปฏิบัติการที่เหมาะสม

ทางบริษัทกำหนดให้มาตรการในด้านต่างๆดังกล่าวนี้เป็น “เกราะป้องกัน” (Barrier) ในการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุร้ายแรงและจัดให้มีการรายงานและตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานโดยสม่ำเสมอ อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงกับเกราะป้องกันเหล่านี้ต้องมีการบริหารที่เหมาะสม

หลักอาชีวอนามัย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พนักงานมีสุขภาพดีทั้งใจและกาย ทีมแพทย์และอาชีวอนามัยของบริษัทได้ดำเนินการรวบรวมผลตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางสุขภาพในการวิเคราะห์และประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพของพนักงาน โดยพนักงานสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบอินทราเน็ต ของบริษัท ฐานข้อมูลสุขภาพดังกล่าวถือเป็นข้อมูลหลักในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของบริษัท นอกจากนี้ทางทีมแพทย์และอาชีวอนามัยของบริษัทยังได้มีการดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน ซึ่งผลการประเมินจะช่วยในการวางแผนและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย เป็นการวางแผนการป้องกันดูแลปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังได้มีการให้แนวทางการจัดการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแก่บริษัทผู้รับเหมาเพื่อใช้การประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อันเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้มีสุขภาพดีไปพร้อมกัน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ซึ่งได้ผนวกรวมความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ปตท. สผ. แสดงในหน้าสิ่งแวดล้อม

การประชุมผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 


ปตท.สผ. จัดงานประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ (PTTEP 2019 SSHE Forum) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “SSHE Empowerment” ซึ่งมีบริษัทผู้รับเหมาและพนักงานของ ปตท.สผ. มาร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ประธานการจัดงานได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือ Target Zero ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในเชิงรุก และยึดถือเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยของบุคคล โดย ปตท.สผ. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทจะสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย ภายในงาน เหล่าผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาของ ปตท.สผ. กว่า 60 บริษัท ได้ร่วมลงนามในพันธสัญญา ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมา และผู้แทนจากหน่วยงานภายในบริษัท ประกอบกับการจัดแสดงนิทรรศการ และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับบริษัทผู้รับเหมาและหน่วยงานภายใน ปตท.สผ. ที่มีผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ดีเยี่ยมอีกด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย SSHEclose | open

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจพลังงาน โดยจะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 • เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะย่าว
 • แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
 • เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ ของบุคลากรและผู้รับเหมา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • มีผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นโยบาย

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ยึดถือความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต สุขภาพของบุคลากรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงวัฏจักรของธุรกิจ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่ในสำนึกของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ปตท.สผ. มีนโยบาย ดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้รับเหมา โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
 • กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับชั้นนำ
 • ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  ด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • บริหารการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุข้อกำหนด
  ความปลอดภัยฯ ของบริษัท
 • เสริมสร้างให้บุคลากรและผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยเรียนรู้จากอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • เตรียมทรัพยากร ดำเนินการอบรม และซักซ้อมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิผล
 • ปฏิบัติงานโดยปราศจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ทั้งบุคลากรและผู้รับเหมา ปตท.สผ. มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดในการใช้ หรือการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดไว้ในครอบครองระหว่างปฏิบัติงาน
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการและผู้รับเหมามีเจตนาร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

                                                                        

ระบบการบริหารจัดการ SSHEclose | open

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. เป็นการเชื่อมโยงนโยบายด้านความปลอดภัยฯ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามแนวทางของสมาคมผู้ผลิตปิโตรเลียมและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas Producers - OGP) โดยระบบดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอื่นๆ อาทิ ISO 14001 และ OHSAS 18001 อีกด้วย


ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

องค์ประกอบรายละเอียด
1 . ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น
(Leadership and Commitment)
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในทุกระดับและวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ของคนในองค์กร
2 . นโยบายและวัตถุประสงค์
(Policy and Strategic Objective)
กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายด้านความปลอดภัยฯ
3 . ทรัพยากรของบริษัทและงานเอกสาร
(Organization Resource and Documentation)
การจัดองค์กร การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารและระบบเอกสารในด้านความปลอดภัยฯ
4 . การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Evaluation and Risk Management)
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ
5 . การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
(Planning and Operational Control)
การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
6 . การลงมือปฏิบัติและวัดผล
(Implementation and Monitoring)
การลงมือปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดต่างๆ
7 . การตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงาน
(Audit and Review)
การประเมินผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ความสำเร็จที่ผ่านมาclose | open

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ที่ ปตท.สผ. เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอุบัติการณ์นั้นสามารถป้องกันได้และเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายให้สถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) ซึ่งในปี 2563 ข้อความเหล่านี้ยังคงได้รับการสื่อสารและเน้นย้ำตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาในทุกกระบวนการดำเนินการ อีกทั้งมีนโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้

ความสำเร็จทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) มีผลการประเมินอยู่ในระดับชั้นนำ (Top quartile) และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่สอง (2nd quartile) เมื่อเทียบกับสถิติขององค์กรผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers - IOGP) ของปี 2561
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสะสมได้ 14% เมื่อเทียบกับปี 2555
 • บรรลุเป้าหมายสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Total Recordable Occupational Illness Rate – TROIR) เป็นศูนย์

เข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานเชิงรุกโดยการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านการดำเนินงานตามแผนงาน “My Barrier”
 • จากผลการสำรวจด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ครั้งล่าสุดในปี 2560 พบว่าบริษัทมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4.16 ที่ระดับเอาใจใส่อย่างจริงจัง (Proactive) จากระดับสูงสุดคือ 5 คะแนน และได้กำหนดเป้าหมายวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ว่าจะอยู่ในระดับสูงสุดคือระดับ 5 เป็นระดับที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ภายในปี 2563 เพื่อยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย ฯ ให้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาแผนบริหารจัดการความปลอดภัย 4Ls อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานยกเคลื่อนย้ายวัสดุและการตกหล่น (Lifting and Dropped Object) การขนส่งทางบก (Land Transportation) การรั่วไหล (Leakage) และการควบคุมดูแลหน้างาน รวมถึงการสื่อสารถึงอันตรายในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Leadership) เพื่อส่งเสริมการจัดการอันตรายและความเสี่ยง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศนียบัตรในการบริหารจัดการ

 • ISO 14001: 2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ต่างประเทศ: โครงการซอติก้า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง
 • ISO 45001:2018 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัล Global CSR Awards 2019 ระดับ Gold ด้าน Best Environmental Excellence ของโครงการ PTTEP Teenergy Project
 • รางวัล Energy and Environment Foundation Global CSR Awards 2019, Energy and Environment Foundation
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2019, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
 • ใบรับรอง Green Meetings ระดับ Plus level สำหรับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และระดับ Standard level สำหรับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง
 • รางวัล 2019 Green Office Award at the Excellence ระดับดีเยี่ยม (G-Gold) ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนียบัตรการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งอวดล้อม ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • รางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เอกสารที่เกี่ยวข้องclose | open