Menu

การบริหารการจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.

การบริหารความเสี่ยง

ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้จัดส่ง และผู้รับเหมานอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความยั่งยืนทางธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจส่งผลให้ ปตท.สผ. ประสบความเสี่ยงทางธุรกิจ ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมจะช่วยสนับสนุนให้ปตท.สผ.บรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลให้กลุ่ม ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อยในทุกๆพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) อย่างเหมาะสม

ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารความเสี่ยง เราได้ใช้การบริหารความเสี่ยงในหลายระดับทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบริษัท สายงาน โครงการ หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน และการลงทุนต่างๆอย่างทั่วถึง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้แข่งแกร่ง เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของชุมชนและประเทศ ดังนั้น ปตท.สผ. ได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้อย่างเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ปกป้องผลประโยชน์ ของ ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลากร องค์กร ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ รวมถึงชุมชน
  • บรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมที่มีความสำคัญขององค์กร
  • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด หรือสัญญาต่างๆ
  • สร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ปตท.สผ. ได้กำหนดกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ ISO 22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การควบคุมภายใน

ทุกหน่วยงานในกลุ่ม ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ปตท.สผ. จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่อ้างอิงมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งได้แก่

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง
3) กิจกรรมการควบคุม
4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
5) การติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านจะช่วยให้ ปตท.สผ. มั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • การดำเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์
  • การรายงาน (Reporting) มีความถูกต้อง เขื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้