Menu

นวัตกรรมและการจัดการความรู้องค์กร


การพัฒนาเทคโนโลยีของ ปตท.สผ.

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ปตท.สผ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่ประยุกต์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. พัฒนาเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่

  1. เพิ่มความสำเร็จในการสำรวจปิโตรเลียม (Increase Exploration Success)
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียม (Enhance Production)
  3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Develop Green Practices)

ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของ ปตท.สผ. เช่น

1. เทคโนโลยีการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Imaging Technology)


2.เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic Technology)การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร  ที่ผ่านมา ปตท.สผ. มุ่งส่งเสริมให้การจัดการองค์ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จำเป็นในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้ถึงระดับมาตรฐานสากลและนำเอาเทคนิคการจัดเก็บความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสำเร็จในอดีตอีกด้วย ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ ปตท.สผ. เพื่อนำไปสู่นวัตกรรม