Menu

นวัตกรรมและการจัดการความรู้องค์กร

การพัฒนาเทคโนโลยีของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การพัฒนาเทคโนโลยีของ ปตท.สผ. มี 2 รูปแบบ คือ การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่เอง รวมถึงผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภายในและภายนอกประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเทคโนโลยี 3 ด้าน ได้แก่
  1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  2. เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน และตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มความสำเร็จในการสำรวจเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และการสนับสนุนเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถเข้าดำเนินการในแหล่งสัมปทานใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเทคโนโลยีหลักที่มีการวิจัยและพัฒนา 4 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีการสำรวจขั้นสูง เทคโนโลยีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ และเทคโนโลยีการลดต้นทุนของการรื้อถอนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา อาทิ การนำคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อช่วยในการประมวลผลของข้อมูลจากการสำรวจปิโตรเลียม การพัฒนาวัสดุดูดซับ อุปกรณ์การกรอง และกระบวนการแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว การพัฒนาและทดสอบสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณการผลิตของน้ำมันดิบ และการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในทะเลให้มีต้นทุนที่ต่ำ เป็นต้น

2. เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม การนำวัสดุในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมกลับมาใช้ซ้ำ และการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเล โดยมีตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา อาทิ การพัฒนากระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการศึกษาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้พิภพ เป็นต้น

3. เทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน และช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกลุ่มของเทคโนโลยีที่บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา อาทิ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่, เทคโนโลยีในการแยกและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง, และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปตท.สผ. (PTIC)

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. หรือ PTTEP Technology and Innovation Centre (PTIC) ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การจัดการองค์ความรู้

ปตท.สผ. มุ่งเน้นการบริหารองค์ความรู้ใน 3 มิติ คือ สร้าง แลกเปลี่ยน และ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและการบริหารองค์ความรู้ให้ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล โดยคาดหวังให้พนักงานนำความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และนำกลับมาปรับใช้ในการทำงานทุกครั้ง เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถจัดทำมาตรฐานการทำงานใหม่ๆ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้

บริษัทมีการวางแผน กำหนดมาตรฐาน และตั้งเป้าหมายการบริหารองค์ความรู้ ให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีสมรรถนะสูง และมีความสอดคล้องกับการบริหารองค์ความรู้ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีการประเมินการบริหารองค์ความรู้ ที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานในระดับสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารองค์ความรู้ และสามารถกำหนดมาตรการเพื่อให้การบริหารองค์ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร และมีการนำไปต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปตท.สผ. มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหารองค์ความรู้และเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน มีการพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึงมีการจัดตั้ง Community Of Practice ให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปจัดเก็บในฐานข้อมูลการบริหารองค์ความรู้ (KM Portal)