Menu

การบริหารโครงการ

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/การประเมินผลกระทบด้านสังคม

ปตท.สผ. กำหนดให้ทุกโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการทำ EIA ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้หลักการทางวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบต่างๆ จากโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการทำ EIA คือ เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้นๆ ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทา และติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและจัดการผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ เช่น ในประเทศไทย การทำ EIA อยู่ภายใต้การจัดการของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้อนุมัติและรับรอง EIA 

นอกจากนี้ รายงาน EIA ยังได้รวบรวมข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบต่างๆ ที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นและการทำประชาพิจารณ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และจัดการผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน 9 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต และ 2 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและพัฒนา โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

รายงาน EIA (รวมทั้ง SIA) ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูเนื้อหารายงาน EIA ของ ปตท.สผ. ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม