Menu

ภาพรวมและความคาดหวัง


           

 

ภาพรวมและความคาดหวังในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนากรอบการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมของ ปตท.สผ.

ด้วย ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น จึงกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท.สผ. ได้กำหนดการดำเนินงานเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างสังคม แบ่งเป็น 4 แนวทาง ได้แก่  1. ความต้องการพื้นฐาน 2. การศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม และ 4. วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ ปตท.สผ.