Menu

ภาพรวม

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ซึ่งได้ผนวกรวมความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยที่บริษัทได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายด้าน SSHE กำหนดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก ในระยะสำรวจ ผลิต และรื้อถอน รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนหลักได้แก่ การขนส่งผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย และการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรฐานในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้าน SSHE ซึ่งการควบคุมดูแลจะรวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการประเมินผลการดำเนินงานด้าน SSHE (SSHE Due Diligence) ในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังควบรวมและเข้าซื้อกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร่วมทุนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างครบถ้วน

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Practice Roadmap) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายสถิติเป็นศูนย์ (Target Zero) ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) และรอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แผนงานนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โครงการขนส่งสีเขียว และอื่น ๆ เป็นต้น

บริษัทได้ศึกษาเพื่อประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามความสมัครใจ ซึ่งอ้างถึงมาตรฐานของบริษัท และ/ หรือ มาตรฐานต่างประเทศ การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือช่วยในการบ่งชี้ ประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำมาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบ ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมถึงการประเมินด้านสังคมและสุขภาพ)​ สำหรับทุกๆ โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และโครงการรื้อถอนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายงานสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ไว้ในหัวข้อการบริหารโครงการ (Capital Project Management) โดยที่การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการที่เหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการตามกระบวนการของบริษัทหรือผ่านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ สำหรับโครงการรื้อถอน บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการของภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในหลายมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เทคนิคและวิศวกรรม ชุมชนและสังคม และ การเงินและการลงทุน ทั้งนี้กิจกรรมการรื้อถอนถือว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับกิจกรรมสำรวจและผลิต ซึ่งบริษัทเน้นการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้าน SSHE ในระดับเดียวกัน

บริษัทกำหนดให้ทุกโครงการที่ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากเริ่มดำเนินการผลิต หรือ หลังจากได้เข้าซื้อกิจการสำหรับโครงการที่ผลิตอยู่แล้ว ปัจจุบัน ทุกโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015 ครอบคลุมโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท โดยสอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards) ที่กำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ในระดับครบถ้วนตามดัชนีชี้วัดหลัก และยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Sustainability Reporting Guideline and Oil and Gas Sector Disclosure - OGSD) และกรอบการรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืนระดับสากลของ International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมถึงการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ การใช้น้ำธรรมชาติ การปล่อยน้ำทิ้ง การหกรั่วไหล ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ การกำจัดน้ำจากกระบวนการผลิต และการกำจัดของเสีย 

เพื่อเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่เริ่มมีการรายงานตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับ International Association of Oil and Gas Producer (IOGP) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Carbon Disclosure Project (CDP) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงด้านน้ำ และองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย