Menu

ด้านความต้องการพื้นฐาน

การพัฒนาความจำเป็นพื้นฐานของสังคมเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมาย UN SDG 3 ผ่านการดำเนินโครงการที่เป็นการสนับสนุนการสร้างทักษะอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

โดยมีการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • สุขภาพ เช่น โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือและโรงพยาบาลสงขลา โครงการรถรักษ์สุขภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โครงการพยาบาลชุมชน และโครงการรักสุขภาพในจังหวัดสงขลา รวมถึง โครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ โครงการ 100 รอยยิ้ม ที่ผ่าตัดช่องปากให้แก่ผู้มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ใน ประเทศไทยและต่างประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปปฏิบัติงาน ภายใต้ชื่อโครงการ "ปตท.สผ. ร่วมสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19"
  • อาชีพและการส่งเสริมรายได้ ขจัดความยากจน เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเลี้ยงและเพาะพันธุ์แพะเบงกอลและปลูกหญ้าเนเปียร์ โครงการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เพื่อการเลี้ยงสัตว์และสร้างอาชีพ โครงการฟาร์มขนาดเล็ก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและชุมชน โครงการเกษตรแปลงรวมและโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟอเมซอนเพื่อการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว โครงการศูนย์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมไปถึงโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และโครงการวิสาหกิจชุมชน Sobis Pammase ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดด้านความต้องการพื้นฐาน สามารถแสดงได้จากโครงการตัวอย่างต่อไปนี้

การดำเนินโครงการที่สนองตอบต่อความจำเป็นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทาง UN SDGs ผ่านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนราชการ ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น

  • โครงการ Sobis Pammase วิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดสุลาเวสี โดยการสนับสนุนการทำฟาร์มกุ้ง เป็ด ไก่ และผึ้ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซียดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ผลกำไรจากโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมได้มีการแบ่งปันให้กับชุมชนที่ดำเนินโครงการและใช้เป็นทุนในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 15 แห่ง ที่โครงการอินโดนีเซียได้มีการก่อตั้งก่อนหน้านี้เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
  • โครงการ 100 รอยยิ้ม ปตท.สผ. ได้สนับสนุนการผ่าตัดช่องปากให้แก่ผู้มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 100 คน ในที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ Alliance for Smiles