จากเรือหลวงถึงปะการังเทียม...ภารกิจสุดท้ายเพื่อทะเลไทย

เมื่อน้ำทะเลร้อน มีปะการังตาย ผลกระทบจึงส่งต่อเป็นลูกโซ่แก่
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับความอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศของธรรมชาติใต้ท้องทะเล มาจนถึงมนุษย์…

อ่านต่อ

กีฬาเรือใบ จากทะเลไทยสู่โอลิมปิก

อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...

อ่านต่อ

ห้องเรียนธรรมชาติ… เก็บธรรมชาติไว้ก่อนสูญหาย

หลายปีที่ผ่านมา ปอดธรรมชาติกำลังเสื่อมสภาพจากกระแสความเปลี่ยนแปลง  และหากไม่มีใครเริ่มลงมือทำอะไร ทุกอย่างก็อาจสายเกินไป...

อ่านต่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมและเติบโตไปพร้อม ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งไปสู่การเป็น "Energy Partner of Choice"...
>อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2563/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563