Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "การร่วมมือกับ Tanintharyi National Reserved Forest (TNRP) ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน Taninthayri"

17 พ.ค. 2562

การร่วมมือกับ Tanintharyi National Reserved Forest (TNRP) ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน Taninthayri

ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุน TNRP ในโครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน เช่น โครงการป้องกันพันธุ์สัตว์ป่าจากการคุกคาม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ป่าเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม เช่นการติดตั้ง Camera Trap ในพื้นที่ป่าเพื่อสำรวจชนิดพันธุ์และการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่า เป็นต้น