Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ"

17 พ.ค. 2562

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบ และส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก (Net Positive Impact) ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้บริษัทได้รับทราบถึงแนวทางในการผนวกประเด็นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การดำเนินงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ได้ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และแสดงภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคม โดยในปี 2561 โครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการนำร่องในการเข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าว โดยประเด็นในการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 9 ประเด็น ได้แก่ กลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง, ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์, การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ พลังงาน น้ำ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต, ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง, ผลิตภัณฑ์และการบริการ, การขายและการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจากการเข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป