Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารทางระบบนิเวศ"

17 พ.ค. 2562

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารทางระบบนิเวศ

ปตท.สผ. ร่วมกับคณะผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association-IPIECA) สมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (International Association of Oil & Gas Producers-IOGP) และศูนย์ติดตามตรวจสอบการอนุรักษ์โลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Center-UNEP-WCMC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีเข้าร่วมกว่า 50 คน การอบรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ