Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นปฏิบัติการโครงการในทะเล"

17 พ.ค. 2562

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นปฏิบัติการโครงการในทะเล

ปตท.สผ. ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นผลิตของ ปตท.สผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณใต้แท่นของโครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการบี 6/27 ในอ่าวไทย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้แท่น ทั้งนี้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการรื้อถอนสิ่งติดตั้งของโครงการในทะเล